Ang dpl för Luthagen 9:1, Uppsala kommun, dnr PBN 2015-003263. Samråd

2017-09-03

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Ang. detaljplan för Luthagen 9:1, Uppsala kommun, Dnr PBN 2015-003263

Detaljplaneförslaget avser två mindre flerbostadshus som ska uppföras vid Norrlandsgatan. På tomten låg tidigare en garagelänga som revs 2014. Enligt planförslaget ska de två nya husen tillsammans innehålla 30 smålägenheter.

Föreningen Vårda Uppsala vill anföra följande synpunkter:
Bebyggelsen längs Norrlandsgatan, Jumkilsgatan och Floragatan är kulturhistoriskt mycket värdefull. Här finns en tilltalande och idag mycket ovanlig blandning av enfamiljshus, fåfamiljshus och mindre flerfamiljshus som är viktig att slå vakt om.

FVU beklagar att den äldre garagelängan har rivits då byggnaden hade ett stort kulturhistoriskt värde och dessutom ytterst få ekonomibyggnader finns kvar i området. Glädjande är dock att de två planerade flerbostadshusen kan komma att bli ett positivt tillskott i gatumiljön. Det är som planen anger mycket viktigt att byggnadshöjd, taklutning och material anpassas till den omkringliggande bebyggelsen. Varken byggnadshöjd eller taklutning kan dock anses vara anpassad till husen runt omkring. För att husen verkligen ska fungera i omgivningen bör de sänkas en våning och ha brantare tak så att de i högre grad anknyter till de fåfamiljshus som finns längs Norrlandsgatan. Om byggnaderna sänks kommer de inte heller skugga intilliggande fastigheter lika mycket som de nu föreslagna husen gör. Planen öppnar vidare för att husen kan uppföras antingen med puts- eller träfasad. Flertalet fåfamiljshus i området är putsade och FVU förordar därför att planen endast tillåter putsade fasader. Det är också av yttersta vikt att den yttre byggnadens fasad ligger i linje med de två intilliggande husen.

Av handlingarna framgår det att planerna på att riva två för kulturmiljön värdefulla fåfamiljshus vid Jumkilsgatan alltjämt fortskrider. Detta är något som FVU kraftigt motsätter sig.

Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *