ang dpl för Luthagsstranden 50:1 m.fl, dnr: PBN 2013/001600. Samråd

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                 2015-10-26

753 75 Uppsala

Ang. detaljplan för Luthagsstranden 50:1 m.fl.i Uppsala kommun.

Dnr: PBN 2013/001600. Samråd

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, vill avge följande samrådssynpunkter över rubricerade förslag.

Expansionstrycket är för närvarande stort i Uppsala. FVU har därför inget i sak att invända mot förslaget att förlänga bebyggelsen längs med Luthagsesplanaden. Däremot ställer sig föreningen mycket tveksam till den successivt ökande våningshöjden och de snedställda taken. Detta skapar inte den variation som enligt planförslaget eftersträvas utan ger endast ett mycket oroligt intryck. De föreslagna husen närmast Götgatan ansluter väl till nuvarande bebyggelse utan att för den skull sakna egen karaktär. FVU skulle gärna se att även resterande bebyggelse fick ett liknande utseende. En god stadsväv skapas inte av ett ogenomtänkt blandande av fasadmaterial, våningshöjder och olika takfall utan av en sammanhållen och harmonisk bebyggelse.

Det framgår inte av planförslaget hur många barn det tänkta daghemmet ska hysa. FVU ställer sig dock frågande till om den tillhörande gården verkligen lever upp till rekommendationerna om att det ska finnas 30 m² grönyta per barn.

Vidare ställer sig FVU direkt avvisande till förslaget att bostadshusen inte ska ha hiss som går ända ner till entréplanet. Att en lösning med lyftbord från entréplanet till första våningen föreslås ter sig mycket märkligt med tanke på den starka tillgänglighetslagstiftning som idag finns.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Olof Antell                               Anna Micro Vikstrand

Ordförande                              Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *