ang dpl för Migo, Kvarntorget. Dnr 2006/20011-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                            2011-06-26

Stadsbyggnadskontoret, 753 75 Uppsala

ang detaljplan för Migo, Kvarntorget. Dnr 2006/20011-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av ovanstående detaljplan utställd t o m 2011-06-30.Med anledning av utställning av rubricerade förslag till detaljplan får Föreningen Vårda Uppsala (FVU) anföra följande:

Planens syfte att komplettera Kvarntorget med bostäder, butiker, vandrarhem, hotell och kontor är vällovligt. Kvarntorgets roll och funktionella läge har förändrats sedan det byggdes på 1960-talet. Ancker-Gate-Lindegrens förslag som låg till grund för gällande detaljplan blev något av en förebild för flera miljonprogramområden i de nord-östra stadsdelarna.

FVU står fast vid synpunkten att ny bebyggelse i princip alltid utformas väl med vår tids formspråk. Samtidigt bör ny kompletterande bebyggelse alltid anpassas till platsens förutsättningar för att på detta sätt bilda en arkitektonisk helhet i sin del av den äldre stadsmiljön. Föreningen utgår från att de grundläggande förutsättningarna från tidigare planering ligger fast i form av de s.k. siktlinjerna från stadens infartsvägar, och offentliga rum mot Slottet, Domkyrkan och Carolina Rediviva. De bör alltid bevaras och försvaras.

I det här fallet har man i förslaget valt formen av en tidigare förortskaraktär i form i två elvavåningshus. Det är hus som är högre än karaktärsbyggnaden i den östra delen av innerstaden, Uppsala Konsert & Kongress (UKK)- i en omgivning vars skala och höjd är högst på tre-fyra våningar. Byggnaderna ligger formellt utanför riksintresset Uppsala stad men riskerar utan närmare ställningstagande och förtydligande av detta intresse att skada detta. Kvarntorget har med tiden kommit att funktionellt ingå i Uppsalas innerstad och bör därför med översiktsplanens förebild och mål- den traditionella staden – kompletteras med hänsyn till denna förändring. Det innebär att en komplettering med hänsyn härtill bör ske med stor omsorg i såväl planering som detaljprojektering.

När det gäller frågan om bevarande av siktlinjerna mot Slottet, Domkyrkan och Carolina Rediviva vidhåller FVU att de planerade husen med föreslagen placering och höjd, skymmer siktlinjerna från Råbyvägen och Gränbyområdets och Kvarngärdets gång- och cykelvägnät in mot Kvarntorget och centrum. Föreningen har dock som antyds i samrådsredogörelsen aldrig betecknat Råbyvägen som en historisk infartsväg

FVU delar uppfattningen att ett centrumhus i ett 1960-talsområde kan avvika något i höjd och utformning i övrigt från omgivande bebyggelse. Det måste dock starkt ifrågasättas hur en så väsentlig avvikelse som 11 våningar kan förenas med bevarandet av Kvarngärdets tidstypiska 1960-talsstruktur i ett relativt centralt läge i staden. Det är i själva verket ett av Sveriges första ”tätt-lågt”-områden med en byggnadshöjd på endast två våningar.

FVU vill slutligen betona att det är mycket positivt att Kvarntorget kompletteras och blir en attraktiv mötesplats för denna del av staden. FVU stärks här av samrådsredogörelsens olika slutsatser beträffande föreslagen begränsning av nybyggnaden till hushöjder med sex våningar. Hus av denna höjd skulle fortfarande kraftfullt hävda sig mot tvåvåningsbebyggelsen men ändå innebära att siluetten bevaras. Sex våningar med indragen sjunde är som vi anförde i vårt första yttrande den nya skala som etablerats i yttre Kungsängen och på Kapellgärdet.

Eftersom de föreslagna husen med sitt läge dessutom skymmer siktlinjerna från det övergripande väg- gång- och cykelvägnätet i området in mot centrum måste också en justering göras av planförslaget så att detta inte längre blir fallet. Utsikten in mot domkyrkan och slottet är en betydelsefull och en medvetet planerad kvalitet som med självklarhet bör angå riksintresset Uppsala stad. En särprägel och en kvalitet som inte får förfuskas för framtiden.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

PO Sporrong, ordförande                                                                                  Sten Åke Bylund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *