ang dpl för Norra Bäcklösa, dnr PBN 2014-000032. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                               2014-03-21

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Norra Bäcklösa, Uppsala kommun. Dnr PBN 2014-000032. Granskning..

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) avger följande granskningsyttrande över rubricerade planförslag.

FVU:s synpunkter

Förslaget avstyrks. Exploateringen blir för alltför hård av ett område med höga och känsliga natur- och kulturvärden och det bakomliggande utredningsmaterialet är otillräckligt, inte minst eftersom allt tyder på att ett ännu större näraliggande område inom kort kommer att exploateras. FVU hävdar därför ånyo med kraft att en fördjupad översiktsplan bör upprättas för området Valsätra – Rosendal och Ulleråker – Ultuna innan detaljplaner antas för Bäcklösaområdet.

I huvudsak anför vi samma grunder för vårt ställningstagande som tidigare anförts i ärendena Dpl Bäcklösa, samråd, 2012/20086 – 1 (PLA 9/20037-1) och Dpl Norra Bäcklösa, granskning, PBN 2014-000032. Våra samrådsståndpunkter har dock redovisats på ett missvisande sätt i samrådsredogörelsen.

Frimärksplanering i stället för överblick är tyvärr en relevant beskrivning av planprocessen för Bäcklösa. Hanteringsordningen, att splittra samrådsförslaget i två granskningsförslag borde ha framgått av granskningsförslaget för Bäcklösa, som var lätt att uppfatta så, att området runt Genetikcentrum inte längre var aktuellt att planlägga. Eftersom planförslaget för Bäcklösa innehåller lika många bostäder som samrådsförslaget för hela området inklusive delen med Genetiska trädgården, uppfattades förslaget så att all planerad bebyggelse samlats i den södra delen. Med hänsyn till den stora förändring som skett av planinnehållet borde ett nytt samråd ha genomförts utifrån de ändrade förutsättningarna.

Som FVU tidigare framfört bör hela området Valsätra- Rosendal och Ulleråker- Ultuna, som kännetecknas av ett högt bebyggelsetryck, göras till föremål för en fördjupad översiktsplan för att noga utreda förutsättningarna för ytterligare bebyggelse och klarlägga vilka delar av området som ej bör bebyggas som underlag för detaljplaneringen. Denna synpunkt har framförts även av länsstyrelsen. Den valda hanteringen, att splittra upp granskningsskedet på två planer försvårar dessutom ytterligare den nödvändiga överblicken.

Det nämns i förslaget, att ett program för Dag Hammarskjöldsstråket har påbörjats men att det nu aktuella planförslaget avser ett avgränsat område med begränsat antal frågor att utreda varför detaljplanen bör gå före programarbetet; delarna framför helheten alltså. FVU anser att resonemanget inte bara är ologiskt, det låser också handlingsutrymmet för framtiden. Genom en hård exploatering närmast de dokumenterat känsliga områdena öppnas för en ännu hårdare exploatering i angränsande områden, medan ett helhetsgrepp skulle kunna ge möjligheter att spara mer av de viktigaste områdena från natur och kultursynpunkt utan att förlora i möjlighet att bygga nya bostäder. Det valda sättet att driva processen spelar bort möjligheten till en konstruktiv dialog med alla berörda.

Natur- och kulturvärden åsidosätts genom att inte utredas på ett noggrant sätt inför detaljplaneringen. Trots alla erinringar och all oro beträffande dessa värden som framförts av olika remissinstanser, inte minst av FVU, kan bara konstateras att planunderlaget är detsamma som tidigare. Några fördjupade studier med anledning av remissynpunkterna synes inte ha utförts, dock förutskickas en fornlämningsutredning och några fynd av rödlistade arter från den tidigare upprättade MKB:n lyfts nu uttryckligen fram i texten.

Av planförslaget framgår att den unika björkallén avses sparas. FVU vill dock varna för att den tilltänkta bebyggelsen/byggarbetet intill allén kan innebära att rötter skadas och att höga hushöjder också inverkar menligt på de värden man säger sig vilja bevara.

En skötselplan för den Genetiska trädgården, som avses bli park, sägs ha tillkommit. FVU vill ändå framhålla, att åtgärderna ter sig otillräckliga. Slitaget kan bli betydande av den Genetiska trädgården i dess nya funktion som kommunal park och därmed som närrekreationsområde för den tilltänka bostadsbebyggelsen och vi vidhåller i sak vad vi anfört i våra två tidigare yttranden (bifogas).  Området utgör idag en unik park och samtidigt en genbank av stor betydelse för den biologiska mångfalden, inte minst för de sällsynta och rödlistade arter som där förekommer. Det är mångfalden som sådan, den ekologiska miljön, som kännetecknar området. Värden kan gå förlorade som ej kan återskapas. Vi understryker frånvaron av helhetsbedömningar av de skyddsvärda områdena i MKB:n.

Höga hus i stället för trädgårdsstad kännetecknar granskningsförslagen jämfört med samrådsförslaget. Den exploatering som nu föreslås för hela Bäcklösaområdet (Bäcklösa och Norra Bäcklösa) innehåller sammanlagt dubbelt så många bostäder som i samrådsförslaget. Därtill föreslås nu högre hushöjder, vilket påtagligt förändrar områdets karaktär och försämrar dess anpassning till omgivningen.

I samrådsförslaget redovisades en ambition att skapa en bebyggelse av trädgårdsstadskaraktär med måttliga hushöjder. FVU såg positivt på detta förslag till bebyggelse eftersom denna stadstyp är erkänt uppskattad enligt forskningen och skulle passa väl in i denna del av staden. Den nu föreslagna ändrade inriktningen med högre hushöjder, i både Norra Bäcklösa och Bäcklösa, innebär en helt annan stadsmiljö med bristande anpassning till omgivningen. Den föreslagna bebyggelsen knyter mer an till höghusbebyggelsen i Gottsunda än till villabebyggelsen i det mer närbelägna Sunnersta. Denna bristande anpassning understryker ytterligare behovet av ett helhetsgrepp i planeringen över ett större område i en fördjupad översiktsplan på grundval av en ortsanalys innan bebyggelse påbörjas.

Sammanfattning

Planförslaget avstyrks av följande skäl

  • Planprocessen bör inledas med framtagande av en fördjupad översiktsplan för stadsdelen för att en helhetsbedömning ska kunna göras av bebyggelseområden, bebyggelsekaraktär, exploateringsgrad, trafiksystem samt bevarande/grönområden.
  • Fördjupade studier bör göras av områden med natur- och kulturvärden som underlag för fortsatt planering. Det bör noga klarläggas att den unika björkallén inte tar skada.
  • Områdets bebyggelsekaraktär bör anpassas väl till omgivningen för att uppnå ett behagligt sammanhang i stadsmiljön. Även med stadstypen trädgårdsstad kan en hög exploateringsgrad uppnås.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund               Ulla Björkman

Ordförande                          Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *