Ang dpl för Nytt kraftvärmeverk i Boländerna dnr PBN 2013-000404. Samråd

2017-11-20

Till

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Ang. detaljplan för Nytt kraftvärmeverk i Boländerna (PBN 2013-000404)
Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerad detaljplan utsänd för samråd t.o.m. 2017-12-15 och vill härmed avge följande synpunkter.
Planområdet är beläget i Boländerna i den sydöstra delen av staden. Det är ett område som en tid och i andra delar varit föremål för en planerad omvandling medan den nu direkt berörda delen sannolikt fortsätter att domineras av industriändamål. Efter många omfattande utredningar syftar detaljplaneförslaget i själva verket till att möjliggöra byggandet av ett nytt kraftvärmeverk. Det nuvarande behöver av flera olika skäl bytas ut. På platsen kommer ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk att uppföras för fortsatt produktion av fjärrvärme och el.

Det nya kraftvärmeverket kommer med sin basala uppgift och sina mått på pannhus och skorsten, 60 respektive 100 meter höga, att bli ett både viktigt och tydligt inslag i Uppsalas stadsbild. Enligt ÖP 2016 kommer dessutom Boländerna i den här delen att fortsatt innehålla industriverksamhet med bl.a. långa skyddsavstånd. Tidigare alternativa lokaliseringsstudier under 2012 visar att det föreslagna läget ur flera aspekter är det mest lämpliga.
Hänsynen till omgivning och siluett har länge stått i fokus. Vid etableringen av det första kraftvärmeverket lades med hänsyn till den värdefulla siluetten stora delar av bygganden under marknivå och en särskilt stor arkitektonisk omsorg ägnades även åt skorstens utformning.

I den nya planerade anläggningen har man valt att i en arkitekttävling utveckla en tydlig arkitektonisk gestalt samt färgsättning för att i det föreslagna läget kunna göra byggande synlig på långt håll utan allvarliga störningar från omgivningen.
En stor del av transporterna till verket kommer att ske med lastbil varför såväl Stålgatan som infarten till området på ett högst rimligt sätt anpassats härför. Det handlar här om maximalt 360 fordonsrörelser per dygn vintertid, vilket innebär en ökning med 16-17%. Mot bakgrund av de ökningar av trafikföringen som beräknas ske och som direkt och indirekt påverkar redan hårt trafikbelastade leder som t.ex. Kungsängsleden, Tycho Hedéns, Fyrislundsgatan m.fl. kan förutses ökade trängselproblem i omgivande delar av staden. Något som inte minst den pågående och planerade framtida förtätningen av sydvästra, södra och sydöstra staden ytterligare bidrar till och som snarast bör analyseras ytterligare. Inte minst ur tillgänglighets, miljö- och trivselsynpunkt.

Det kommande nya och för Uppsala livsviktiga kraftvärmeverket kommer efter vad vi kan bedöma efter alla analyser och detaljstudier sannolikt inte att påverka siluett och riksintresse på ett avgörande negativt sätt. De ansträngningar som gjorts när det gäller placeringen i planområdet kommer med stor sannolikhet att vara värdefulla även för närmiljön.
Med hänvisning till ovanstående tillstyrker Föreningen Vårda Uppsala framlagt planförslag för ett nytt kraftvärmeverk i Boländerna.

Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand, ordf.                                  Sten Åke Bylund, Förste vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *