ang dpl för Skölsta i Uppsala kommun, dnr 2006/20033-1.


Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 080609
753 75 Uppsala

ang dpl för Skölsta i Uppsala kommun, dnr 2006/20033-1.

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av plan för Skölstas utbyggnad och
ber härmed att få avge några synpunkter.

Utbyggnadens storlek och läge

Skölsta ligger nära Uppsala, vilket innebär att extra hänsyn fordras vid
planeringen. Stråket av öppen jordbruksmark mellan Skölsta och staden bör
förbli obebyggt och användas för fortsatt odling, detta inte minst med
tanke på den nya synen på jordbruksmarkens värde och de aktuella kraftigt
utökade kraven på livsmedelsproduktion. Idag avråder man bestämt från all
exploatering för väg- och bebyggelseändamål på jordbruksmark. Föreningen
anser därför, att planerna på en omfattande utbyggnad av Skölsta skall
bantas och helst inskränka sig till aktuell plan, som på ett fint sätt
anpassar sig till en inbuktning av slätten inom befintlig bebyggelse. Det
innebär, att Skölsta skulle kunna begränsas till en angenäm bybildning om
ca 500 bostäder.
På 1970-talet gällde fortfarande den utmärkta tanken att grönbälten
skulle skilja utbyggnadsområden åt. Slätten mellan Skölsta och Uppsala är
ett sådant grönbälte. Risken är stor, att den äts upp av bebyggelse, om den
i Skölsta blir så stor, att man måste dra trafikkanaler över slätten för
att försörja bebyggelsens behov. Vägar brukar så gott som alltid alstra ny
bebyggelse. Kartan på sidan 5 visar precis hur vägar drar till sig stråk av
bebyggelse. En annan aspekt är att de ännu bevarade gårdarna och små byarna
bör få bevaras intakta med ett rejält respektavstånd och framför allt inte
förtätas med ytterligare bebyggelse. Gårdarna bör inte heller hindras i sin
funktion av vägdragning över markerna, något som det ofta klagas över från
detta håll. Vi återkommer till denna fråga i vårt yttrande över den
planerade vägen.
Vi vill också påminna om Uppsalas karakteristiska egenskap av staden på
slätten. Denna har åt detta håll till den grad tagits i anspråk för
bebyggelse, att endast ett tämligen smalt stråk återstår, men ett viktigt
sådant som ger utblick mot Jällahållet norrut och söderut mot Linnés
historiska landskap. Utblicken över detta kulturandskap med sina historiska
dimensioner är också en anblick att njuta av.

Den aktuella planen

Den aktuella planen innebär, att hänsyn tagits till den befintliga
terrängen med dess knallar och fornlämningar. Plats för handel och service
finns på strategiska ställen i området, vilket innebär möjlighet till
mötesplatser och annat som kan ge liv åt området. Därtill skall också
nämnas det positiva med den sammanhängande väven av park- och naturmark som
präglar planen. Möjligen skulle en större andel av de nämnda, livande
funktionerna kunna samlas i anslutning till stationen, t ex förskolan, för
att därmed skapa en centralpunkt i området.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Anna Nilsén, ordförande PO Sporrong, v ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *