ang dpl för Stabby- och Berthågafälten mm, dnr PLA 2012-020037. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                             2014-02-02

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Stabby- och Berthågafälten mm, Uppsala kommun. Dnr PLA 2012-020037. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2014-02-03.

FVU:s synpunkter

Föreliggande planförslag avstyrks. Underlaget för planen är bristfälligt. Golfbanan får stora begränsande effekter, genom de risker spelet innebär, för dem som vill utöva annan form av rekreation inom ett av de viktigaste friluftsområdena för hela staden. Inte heller framstår det som rimligt att bygga en konferens- och hotellanläggning i avsedd storlek på ett markområde med höga kulturvärden rikt på fornlämningar. FVU vill framföra följande synpunkter och förslag.

Motstående friluftsintressen

Uppsala växer och bebyggelsetakten är hög, inte minst i den berörda stadsdelen där särskilt det gamla cementfabriksområdet med omgivningar fått en omfattande nybebyggelse under de senaste åren. Det bor alltså fler människor i närområdet till Stabby nu än tidigare, människor som behöver området för utomhuslek- och friluftsliv, motion, avkoppling, naturstudier mm.

Stabbyområdet har länge varit ett omtyckt rekreations- och friluftsområde för stora grupper, inte bara närboende. Området har också erkänt höga natur- och kulturhistoriska värden. I planhandlingen beskrivs betesmarken i öster och de öppna torrbackarna i väster med artrika miljöer av betydelse för bl a fjärilar, fåglar och småvilt. Denna värdefulla natur är verkligen något att ta vara på för närboende och övriga Uppsalabor. Det framhålls också att stadens nordvästra delar har brist på närnatur samt att trycket är hårt på den naturmark som finns i området. Landskapsbilden och naturmarken måste därför ses som ytterst värdefulla att bevara, inte minst i perspektiv av den ökande bebyggelsen i närområdet.

I planhandlingen förbigås att en del av planområdet anges som stadsdelspark i Översiktsplan 2010. För att kunna bedöma om det ändå skulle kunna vara möjligt att ge företräde till en stor del av området för golfspel, en sport för en liten grupp utövare i ett viktigt friluftsområde för många uppsalabor, krävs ett betydligt bättre underlag än som redovisas i ärendet. Villkoret för en golfbana i detta läge måste vara att övriga rekreationsintressen kan tillgodoses fullt ut utan några negativa konsekvenser.

Det är väl känt att golfspel innebär risker för dem som vistas i närheten. I planhandlingen påstås visserligen att golfbanan inte innebär någon ”betydande miljöpåverkan på möjligheten till rekreation och friluftsliv”, men samtidigt medges att det finns en risk för att besökare i området träffas av en golfboll. För att eliminera denna risk anges att utslagen inte ska ske i riktning mot områden där icke-golfspelare vistas.

Detta kan dock knappast sägas vara ett ansvarsfullt resonemang. En boll kan gå snett, alla golfare är inte skickliga utövare. Lekande barn kan inte förväntas se sig för, äldre kanske inte uppfattar varningsrop, även yngre kan ha syn- och hörselproblem men ändå vilja vistas ute i naturen. Hundägare vill inte riskera att hunden skadas. Ett utflyktssällskap vill koppla av i gröngräset utan oro för golfbollar. Kolonilottsodlarna vid Berthåga vill ägna odelad uppmärksamhet åt sin odling. En häst med ryttare rör sig snabbt och kan plötsligt komma i vägen för bollen. Det finns alltså en stor risk att en golfbana negativt påverkar all annan användning av området under den snöfria delen av året.

FVU anser därför att ett minimikrav för att eventuellt gå vidare med projektet i detta läge är att planläggningen grundas på ett väl utarbetat förslag till hur golfbanan är tänkt att utformas med lägen för banor, utslagsplatser och säkerhetsåtgärder; den schematiska skissen i planhandlingen är otillräcklig och visar för övrigt slagriktningar som kan innebära risker för dem som vistas i området. Ett sådant förslag bör utformas av en erfaren banarkitekt och åtföljas av en miljökonsekvensbeskrivning, inte minst mot bakgrund av området höga kultur- och naturvärden. Vidare krävs att den enligt översiktsplanen angivna stadsdelsparkens läge och avgränsning redovisas. Men även om det är möjligt att utforma golfbanan med erforderliga säkerhetsåtgärder med hänsyn till t.ex. fotgängare, så måste dock betänkas att en golfbana ändå innebär en inskränkning i områdets viktiga funktion för friluftslivet. Redan utblicken över en golfbana i stället för över åkermark är en förändring till nackdel för naturupplevelsen. Dessutom skulle projektet innebära att värdefull åkermark tas i anspråk. Placering av en golfbana intill begravningsplatsen i Berthåga kan inte heller anses vara lämplig.

Det framgår inte närmare av handlingarna vilka alternativ till den föreslagna lokaliseringen som undersökts eller varför golfbanan alls behöver förläggas så nära stadsbebyggelsen som nu föreslås. Det framgår dock indirekt, att golfspelarna förutsätts ta sig till banan med bil, eftersom en stor parkering planeras. Rimligen kan knappast en restid på ytterligare några minuters bilkörning till en bana något längre bort från bebyggelsen påverka sportens attraktionskraft negativt. Flera golfbanor ligger för övrigt redan i nära anslutning till väg 55. FVU förordar därför i första hand ett annat läge.

Klubbhus

Eftersom det rör sig om en 9-hålsbana ter sig det tilltänkta klubbhuset med parkering, hotell- och konferensbyggnad kraftigt överdimensionerat. En konsekvens av det valda läget är kravet på utgrävning av fornlämningar. Såsom anges i planhandlingen talar den rika förekomsten av fornlämningar för att det finns ytterligare idag ej kända fornlämningar. Utgrävningskostnaderna kan alltså bli höga, men frånsett detta bör restriktivitet allmänt råda vad gäller utgrävning av fornlämningar med tanke på att framtida utvecklad teknik kan ge ytterligare historisk information vid utgrävning. Det framgår att hotell- och restaurangdelen är fristående och knappast nödvändig för golfändamålet. Därför bör lokaliseringen av en sådan anläggning prövas utifrån sina egna meriter i särskild ordning.

Stabby prästgård

Det är utmärkt att skyddet av miljön kring Stabby prästgård regleras i detaljplan.

Sammanfattning

FVU avstyrker föreliggande förslag och anser

  • att en golfbana är synnerligen tveksam i detta läge mot bakgrund av områdets stora betydelse för rekreation och friluftsliv, ett område där dessutom en ”stadsdelspark” är tänkt att ingå enligt Översiktsplan 2010
  • att en annan lokalisering bör väljas
  • att ett villkor för att ändå eventuellt gå vidare med förslaget i detta läge är att ett väl utarbetat förslag till golfbanans utformning dessförinnan tas fram, ett förslag som visar stadsdelsparkens läge och avgränsning samt att golf- och rekreationsintressena går att förena utan risker för dem som använder parken och grönområdet för rekreation och lek
  • att hotellanläggningen i föreslagen storlek knappast kan vara ett behov för en 9-håls golfbana och att hotellets lokalisering därför bör prövas på egna meriter, inte minst mot bakgrund av de utgrävningar av fornminnen som kommer att krävas
  • att det är positivt att Stabby prästgård och dess miljö skyddas genom planbestämmelser.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund                                 Ulla Björkman

Ordförande                                            Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *