ang dpl för Uppsala arena, dnr PBN 2013-1157. Samråd

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                            2014-08-15

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Uppsala arena, Uppsala kommun. Dnr PBN 2013-1157. Samråd

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2014-08-15.

FVU:s synpunkte

Uppförandet av en arena har föreningen Vårda Uppsala ingen anledning att motsätta sig.

Planområdet utgörs nästan uteslutande av parkmark, en del av den stora och för de nordöstra stadsdelarna så viktiga Gränbyparken. Karaktären av såväl kultur- som naturlandskap är väsentlig och här spelar de skogbevuxna knallarna inom planområdet en ovärdelig roll för artrikedom i flora och fauna.

De omfattande handlingarna, planförslaget med bilagor, utgör ett svårtillgängligt och inte särskilt åskådligt material – olyckligt med tanke på att de utgör handlingar för samråd. Utredningar av många väsentliga frågeställningar är ofullständiga eller saknas.

–       En av de skyddade tallbackarna; artrik naturmark som är en del av skyddsområde VAK 28, föreslås till största delen bortsprängd för att bereda plats åt arena och torgytor.

–       Förekomsten av fornlämningar inom planområdet är ofullständigt utredd. Stora ingrepp görs i fornlämningar som schaktas bort.

–       De hydrologiska konsekvenserna av de stora ingreppen är ej helt utredda.

–       I handlingarna står att en bedömning av den betydande miljöpåverkan på kulturmiljön planens genomförande innebär kommer att redovisas i nästa skede.       Oacceptabelt med tanke på frågans vikt vid samrådet.

–       Ingen ny fysisk gestaltning, inte ens idémässig, redovisas, trots att arenan kommer att bli ett landmärke av konsekvens för Uppsala-profilen, kanske kan en jämförelse göras med Globen och dess verkan som landmärke i Stockholm. Enligt planen kommer arenan att på en yta av 10 000 m2 ha en höjd motsvarande ett 15-våningshus och dessutom på en lika stor yta en höjd motsvarande 10 våningar!!

–       I handlingen redovisas stora ytor för parkering utanför planområdet. Varför omfattar inte planområdet också dessa ytor?

Inga alternativa placeringar av arenan har tagits fram trots att anknytningen till Gränby Centrum inte alls är lika självklar och lika starkt styrande som i det tidigare programmet. Atrium Ljungberg, Gränby Centrums ägare, har i dag helt andra planer. Man vill inte längre upplåta sina parkeringsplatser för gemensamt nyttjande, inte heller vill man ha den glasade broförbindelsen med arenan, tidigare starka skäl till placeringen av arenan i omedelbar närhet till Gränby Centrum.

Nu måste alternativ till placering av arenan visas, utan de negativa och mycket kostsamma konsekvenser som beskrivs ovan. I första hand inom planområdet.Varför denna brådska med ett så omfattande och gestaltningsmässigt så viktigt projekt för staden?

Vi föreslår att handlingarna kompletteras, inte minst vad gäller gestaltningen, och att samrådet görs om!

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund                                 PO Sporrong

Ordförande                                           2e vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *