ang fördjupad översiktsplan för Funbo forts


Natura 2000
Utanför föreslagna bebyggelseområden men i grannskapet finns två Natura 2000 områden, dels Funbosjöns stränder och Funboåns dalgång med särskild tanke på vattnen, dels kanten vid Ramsen med hällmarksvegetation.

Bebyggelseplanerna
Dessa framgår om än på detta stadium skissartat av fyra alternativa lokaliseringar, Alt. A – D (sid.I – II) samt ett samlat alternativ (sid. VII) där de fyra lagts ovanpå varandra, vilket skulle ge möjlighet att se vilka partier som i alla händelser skulle ”gå fria”. Bedömningen försvåras av att gränserna för föreslagna bebyggelseområden inte är inritade på dessa kartor. Märkligt är att bebyggelse både i väster och öster tycks vara markerad utanför skogsområdet och utanför de nämnda gränserna, i motsats till vad som sägs på sid. 23.

Alternativen C och D visar bebyggelse ända intill gränsen för Natura 2000 området i Funboåns dalgång. Den östligaste delen av bebyggelsen når i samtliga alternativ ut på åkermarken och uppenbarligen öster om det dike som rinner ut i Trehörningen. I alternativ D är dessutom bebyggelse markerad söder om och
utanför den röda avgränsningen nära herrgården Marielund.

Dessa delar av planen är enligt vår mening fullständigt oacceptabla. Men inte någon del av skogsmarken söder om väg 282 bör tas i anspråk och främst av följande skäl.

• skogen är i sitt nuvarande stadium ett biologiskt värdefullt område. Ett varsamt skogsbruk bör som nu bedrivas. Gamla ekar, aspar m.m. bör ges mera ljus och rymd.

• området ingår i Roslagsnaturens västra gräns som av allmänna naturgeografiska och biologiska skäl bör behållas så intakt som möjligt.

• skogen är ett viktigt rekreationsområde för de kringboende Särskilt i söder, väster och norr bor intill området inte så få personer, för vilka detta är det för vandring, bär- och svampplockning m.m. tillgängliga område, som finns i närmiljön.

•Marielunds avskildhet från trafikleder och tätbebyggelse är i sig en kvalitet av stor betydelse för områdets för Uppsalatrakten unika, historiska karaktär och för boendes och besökares upplevelse av platsen.

• den brutna terrängen gör området svårexploaterat för bebyggelse. Även med stora tomter förloras genom vägdragningar m.m. skogskaraktären och därtill tillgängligheten. Alternativ D, som tycks lämna större delen av skogen obebyggd och utan järnväg, inkräktar istället desto mer på öppna marker (se ovan).

• exploatering av skogen innebär urbanisering av ett helt nytt område utmed stråket Gunsta – Funbo – Länna – Almunge. Det begränsade antal villor, som uppstått kring jordbruksfastigheter eller vid Trehörningen har inte förändrat traktens lantliga karaktär. Det år bättre att bevara omfattande partier av den rena landsbygden och istället satsa på utbyggnad i Gunsta/Bärby och Länna. Dessa orter behöver större underlag för många slag av kommunal service.

För närvarande. sker en viss utvidgning och förtätning av bebyggelse bl.a. vid Källtorp och i ett litet
område mitt emellan Bred och Marielund. Sådan utökning bör i fortsättningen ske restriktivt och med
utgångspunkt från en plan över hur området skall disponeras.

Området norr om väg 282 behandlas i planen mer i förbigående. Här finns redan, främst söder om gamla
Funbo – Lännavägen, en hel del villor med stora tomter (troligen mest f.d. sommarstugor). Utbyggnaden
är tänkt norr om denna gamla väg och möter principiellt inga invändningar så länge den inte inkräktar på dalstråket från Hallkved mot Björkkulla, vilket har stor betydelse för landskapsbilden. Men observera att det delvis ligger inom ”Riksintresse för kulturmiljövård”.

Gunsta/Bärby
De ganska stora skogsområden som här är tänkta att bebyggas ligger väster om ”Roslagsgränsen” och är av mindre intresse ur biologisk synvinkel, även om man i ett fortsatt arbete måste vara observant på biologiska kvaliteter. Det blir här fråga om utvidgning, om än en kraftig sådan, av den sentida, delvis helt färska, bebyggelsen i Gunsta/Bärby. I princip har föreningen inga invändningar mot utbyggnaden i detta område, men vill bevaka och kunna ge synpunkter på den fortsatta utvecklingen.

Nästa remissomgång avses innehålla fördjupningar i bebyggelseområdena med mera tydliga planidéer för skilda bebyggelseområden inklusive inre struktur med bostadskvarter, gator, parker, platser för service
mm. I plantexten anges också att med sammanhållna stadsbildningar, snarare än gles och spridd
bebyggelse, får man bättre förutsättningar för effektiv kollektivtrafik, energiförsörjning och
samhällsservice. Föreningen anser att den föreslagna processen med stegvis fördjupning och inriktning
mot koncentration av bebyggelsen är utmärkt. Mot denna bakgrund ifrågasätts dock den angivna riktlinjen
i planen med fyra alternativa kombinationer stads- och bebyggelsetyper med så hög andel renodlad
villastad som 70-100 % i de olika alternativen.

För Gunsta/Bärby bör det finnas goda möjligheter att få till stånd mera mångfald och blandning, både genom ett bredare urval av olika typer av bostäder för alla hushållstyper och genom visst utbud av arbetsplatser. Föreningen anser därför att alternativ med högre andel ”trädgårdsstad” och ”småstad” än de redovisade bör prövas för att uppnå högre täthet, men ändå med närhet till natur. Detta bör svara väl mot de mål som anges i plantexten genom att kollektivtrafiken kan förbättras snabbare samt att servicenivån överhuvudtaget kan bli högre i dessa orter, både på kort och lång sikt.

Moderna exempel planerade utifrån trädgårdsstadens principer visar att exploateringsgraden kan ökas 2-3 gånger jämfört med vanliga villaområden av den typ som finns i många av kransorterna och att sådana miljöer också blir mycket attraktiva och efterfrågade.

Föreningen Vårda Uppsala föreslår

• att bebyggelsetillskottet i Marielund begränsas till minimialternativets ca 200 bostäder, varav ca 100 förlagda till området norr om väg 282 och 100 – 150 i ett tänkbart utredningsområde vid Myskdalens skogsparti beläget i planområdets nordöstra hörn.

• att spårvägsalternativet integreras med kommande stadsspårväg, bl.a. genom linjens dragning till Resecentrum via Kungsgatan och bättre täckning av stadsdelarna längs sträckningen.

• att alternativ med högre andel ”trädgårdsstad” och ”småstad” jämfört med redovisad inriktning
redovisas för Gunsta/Bärby i fortsatt planarbete inför nästa remissomgång.

• att bebyggelse längs hela Almungestråket sker i sådan takt att spårväg kan dras fram till 2020.

Sammantaget
Föreningen är positivt inställd till huvuddragen i planförslaget, med undantag av den stora exploateringen
i Marielund. Här bör den tillkommande bebyggelsen söder om väg 282 utgå i sin helhet.

Föreningen noterar med tillfredställelse att spårväg föreslås i en FÖP, men den bör givetvis utredas
ytterligare med tonvikt på integrering med en stadsspårväg. Ett solitärt trafikslag som kör sitt eget race är
såväl dyrare som mindre attraktivt än ett integrerat system.

Föreningen betonar vikten av att värdefulla natur- och kulturvärden bevaras samt att museijärnvägens
miljö och trafikering inte hotas.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Anna Nilsén Lars Bagge Bengt Jonsell
Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *