ang program för kv. Klacken, dnr 2008/20058-1. Samråd.


Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun Uppsala 2009-05-08
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

angående program för kv. Klacken, Uppsala kommun, dnr 2008/20058-1

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av den programhandling som stadsbyggnadskontoret sänt ut för samråd och noterar med tillfredsställelse att man tillämpar normalt planförfarande i denna känsliga miljö.

Bakgrund
Planen går i stort ut på att ändra användningen av ett markområde i kv. Klacken från kontor, garage och industri till bostäder, garage och kontor. Planändringen anses förenlig med ÖP 2002 och programområdet ligger inom stadsbygden där bebyggelsekompletteringar kan tillkomma. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, C 40A i Uppsala stad. Området är även klassat som kommunalt kulturmiljöområde U20. Gällande detaljplaner är från 1986 och 1989, där markanvändningen är kontor, garage och småindustri.

Dessförinnan var här några mindre bostadshus i naturmark. En bensinstation har legat här med två nedgrävda bensincisterner, varför marken kan behöva saneras. Fornminnen finns ej kända, men må rapporteras till antikvariska myndigheter om man påträffar dessa. Någon nämnvärd miljöpåverkan räknar man inte med, eftersom området redan är taget i anspråk med, om än blygsam, bebyggelse.

Kv. Klacken ligger mellan den hårt trafikerade Vaksalagatan och den lokala Salabacksgatan med Sala Backe, ritat av Leche på 40-talet, på andra sidan. Detta bostadsområde är alltså förklarat som kulturhistoriskt värdefull miljö av Kommunstyrelsen 1988-11-07. Husen i slammat tegel vänder en sluten fasad mot gatan, och ger redan i sig ett bullerskydd mot parken på andra sidan. Norr om området finns ett hus i 4½ våning med upphöjd gård tvärställt mot gatan. I dag finns i kvarteret garagelängor med gaveln mot gatan omgivna av en byggnad i två våningar med småindustri och affärer i vardera norra och södra delen. Man vill nu riva denna bebyggelse och uppföra bostäder med inslag av kontor.

Denna nya bebyggelse presenteras i tre förslag, som alla har en långt högre exploateringsgrad än den befintliga.

Synpunkter
Föreningen Vårda Uppsala ser möjligheter att bygga nytt i området utan skada för den känsliga miljön, om man inte låter den nya bebyggelsen dominera.

Alternativ 1 visar en bebyggelse med ett enda tjockhus i fem våningar längs med Vaksalagatan och fyra lägre huskroppar vinkelrätt in mot Salabacksgatan. Man vill ha genomgående lägenheter, så att några rum i varje lägenhet kan vetta mot den bullerfria sidan – det skulle i och för sig lättare kunna ordnas i ett smalhus. Den långa och höga längan bildar en kompakt mur mot Vaksalagatan som skuggar gårdarna på eftermiddagen.

Alternativ 2 ger en mer uppdelad bebyggelse med skivhus på tvären mot Salabacksgatan med låga sammanbindande hus emellan. Skivhusen bildar en fortsättning på huset i norr och trappar ner sig i gatans lutning mot SV. Detta förslag ger mer luft och ljus åt fasader och gårdar.

Alternativ 1 och 2 presenteras även i en reducerad version, där småindustrierna får vara kvar. Dessa förslag känns genast mer tilltalande. Verksamheter bidrar med liv och rörelse i stadsbilden och står mer i samklang med ambitionerna att integrera arbetsplatser med bostäder.
Sammanfattning
Föreningen Vårda Uppsalas slutsats blir att man visst kan bygga i kv. Klacken, om man därvid tar hänsyn till det kulturhistoriskt värdefulla bostadsområdet SO om Salabacksgatan med dess trevåningshus i småskaligt material som tegel, men det räcker inte att använda samma material om man bygger mycket större volymer. Man kan tänka sig andra alternativ med lägre huskroppar som ger mer rymd omkring 40-talshusen.

Av de presenterade förslagen vill föreningen förorda ett modifierat alternativ 2 med behållen småindustri, 3 skivhus i högst 4½ våningar och låga längor mellan skivhusen längs med Vaksalagatan. Husen kommer naturligt att följa terrängen och gårdarna får mer ljus. Det blir också en mer måttlig belastning av P-platser. Man får ett värdefullt tillskott av bostäder i en mer måttlig omfattning och utan att ramponera en känslig miljö.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Lars Bagge Kristina Dahlberg
Ordförande bitr. sekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *