Ang. Förslag till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna etc, utställning, diarienummer KSN-2017-0007

  2021-03-23

Uppsala kommun
Stationsgatan 12
753 75 Uppsala
sydostra@uppsala.se

Uppsala kommun har upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Föreningen Vårda Uppsala (FVU) delar det utställda förslagets höga ambitioner vad avser resurshushållning, socialt sammanhållen stadsmiljö, omsorgsfullt utformade gröna parker, gator, torg och karaktärsfull arkitektur mm. Däremot delar vi inte förslagets grundläggande ställningstaganden och menar därför att det bör omarbetas.

Vi föreslår att den nya staden byggs upp kring en sydligare lokaliserad station och att den ges en nära koppling till det föreslagna verksamhetsområdet och trafikplatsen vid E4. Vi menar också att omfattningen av antalet bostäder bör reduceras till hälften.

FVU:s granskning och ställningstagande
FVU har ingående granskat det nu utställda planförslaget och prövat såväl grunderna för detsamma som de konsekvenser den föreslagna utformningen för med sig. Vi vill därför anföra följande:

  • Sävja utgör, tillsammans med Nåntuna och Bergsbrunna, idag en egen tätort av småhuskaraktär. Även med en kraftig utbyggnad kommer denna del av kommunen att utgöra en egen tätort/stad snarare än en stadsdel i Uppsala. Det innebär att uppgiften är att bygga en helt ny stad snarare än att utveckla en stadsdel och samtidigt anpassa den nya staden till platsens förutsättningar (natur, bebyggelse, tillgänglighet mm).
  • FVU ifrågasätter det utställda planförslagets huvudstruktur. Vi menar att den öst-västliga orienteringen är fel. Förslaget bygger på en idé att skapa en koppling mellan Gottsunda och det som benämns som den sydöstra staden. Kopplingen bygger på ett resbehov som inte finns eller kommer att skapas genom utvecklingen i det aktuella området.
  • Det finns enligt FVU ett antal grundläggande och allmänt accepterade värden som bör styra Uppsalas stadsutveckling. I planförslaget berörs Å-riket Fyris, den värdefulla åkermarken samt naturreservatet Lunsen. En så omfattande stadsutbyggnad som nu är aktuell går sannolikt inte genomföra utan att ingrepp måste ske i någon del av dessa värden. Då handlar det om att välja en lösning där stadsutvecklingen gör minst skada och skapar störst värden. FVU prioriterar Å-riket Fyris och den värdefulla åkermarken framför att ta i anspråk sådana delar av Lunsen, som i låg grad uppfyller naturreservatets syfte. Reservatets ska, enligt syftet, ge ”stora möjligheter att uppleva vildmarkskänsla”, ”orördhet” och ”tystnad”. Den nordöstra delen av reservatet störs påtagligt av järnvägstrafiken, har rester av ett torp och odling och saknar därmed vildmarkskänsla.
  • Fyrspårsavtalet förutsätter en kraftfull utbyggnad av området, vilket medför en skala och form som inte står i överensstämmelse med Uppsalas särart. FVU menar att omfattningen bör minskas från 21 500 lägenheter till 10–12 000 lägenheter och 6–8 000 arbetsplatser. Det är en storlek motsvarande exv. Hammarby Sjöstad eller Norra Djurgårdsstaden, dock med den skillnaden att det här är fråga om en helt ny stadsbildning.
  • Att bygga en helt ny stad är en ytterst svår uppgift. Den nya staden kan inte utgöras av ett renodlat boende utan måste utvecklas kring arbetsplatser och service. Stationen, trafikplatsen mot E4 samt ett antal arbetsplatser måste finnas på plats samtidigt som de första etapperna av bostadsbyggande sker. Noterbart är att motsvarande stora stadsutvecklingsprojekt i Norden, förutom bostäder, även innehåller etablering av exv. teknik-kluster, forskningsanläggningar eller universitetscampus.
  • Utbyggnaden av den nya staden kommer att ta tid. Planen måste därför vara flexibel för att kunna anpassas/förändras över tiden. Den bör ha karaktär av ett dynamiskt ramverk. Den måste erbjuda väl fungerande lösningar redan från etapp 1 och samtidigt medge en anpassning till vid varje tid föreliggande behov och förändrade värderingar/ prioriteringar.

Förslag till revidering av den fördjupade översiktsplanen

FVU föreslår att planförslaget revideras utifrån det faktum att den nya staden kommer att utgöra en självständig tätort i Uppsala kommun (se bilagd skiss). Stationsläget flyttas söderut och ges en nära koppling till trafikplatsen vid E4 och de arbetsplatser som avses skapas i detta läge.

FVU anser att det inte är långsiktigt hållbart att utnyttja högkvalitativ åkermark för bebyggelse. Åkermarken bör därför nyttjas endast i begränsad omfattning.

Trafikleden (spårvägen) genom Å-riket Fyris föreslås utgå. Den kapacitetsstarka kollektivtrafiken delas i en östlig linje Bergsbrunna – Uppsala C – Gränby och en västlig linje Gottsunda – Ultuna – Ulleråker – Uppsala C – Börjetull. Befintliga områden i Sävja, Nåntuna och Bergsbrunna når den nya staden och stationen i första hand med buss och cykel.

Den enligt fyrspårsavtalet förutsatta omfattningen av exploateringen omprövas och begränsas till 10–12 000 lägenheter. I stället övervägs möjligheten att fördela den nya bebyggelsen till fler tätorter och stationer, såsom i Vänge, Järlåsa, Storvreta, Vattholma och Skyttorp.

Utbyggnaden i området sker med den nya stationen som mitt- och utgångspunkt och anpassas tidsmässigt till när den och trafikplatsen vid E4:an kommer till stånd. Den nya staden byggs ut med innerstadskaraktär runt stationen medan de inre delarna mot Lunsen ges en utformning som utgår från trädgårdsstadens principer.

Områdena utmed väg 255 lämpar sig inte för bebyggelse av innerstadskaraktär och lämnas därför orörda. Sävja, Nåntuna och Bergsbrunna med flera befintliga bostadsområden kompletteras endast utifrån lokala förutsättningar och behov.

Den modell för markanvisning som kommunen tillämpat i exv. Rosendal har gett intressanta lösningar för enskilda hus men förlorat helhetsperspektivet. FVU menar att kommunen måste använda sitt markinnehav för att styra bebyggelseplaneringen utifrån ett helhetsperspektiv så att goda livsmiljöer kan säkerställas.

Det utställda förslaget har höga ambitioner om resurshushållning, socialt sammanhållen stadsmiljö, omsorgsfullt utformade gröna parker, gator, torg, karaktärsfull arkitektur mm. Dessa kan vid rätt tillämpning omsättas även med de förändringar i planen som vi redovisat ovan. Den nya staden kan fortsatt stå för nytänkande, främja innovationer och vara en förebild för stadsutveckling. Vi stödjer dessa tankar och fördjupar oss därför inte mer i dessa frågor i detta skede av planeringen utan ber att få återkomma med synpunkter i samband med detaljplaneringen.

Bilaga: Skiss till förändrad struktur

För Föreningen Vårda Uppsala

Sten Åke Bylund
ordförande
Bo Aronsson
styrelseledamot
Mats Börjesson
styrelseledamot
Mats Franzén styrelseledamot Tomas Klang
styrelseledamot

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *