Ang Gottsundaområdet planprogram. Samråd.

2018-06-04

Till
Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Angående Gottsundaområdet planprogram. Samråd.
Föreningen Vårda Uppsala, FVU, som tagit del av planprogrammet avseende Gottsundaområdet vill anföra följande synpunkter.

Programmet presenterar långsiktiga strategiska vägval för markanvändning och stadsstruktur och ytterligare 5000-7000 lägenheter inom Gottsundaområdet som en del av stadsnoden Gottsunda-Ultuna. En bärande idé i förslaget är att skapa en socialt stärkande stadsmiljö som motverkar segregation och främjar mötet mellan människor. Det görs genom att målpunkter i området knyts ihop av stråk som blir strukturerande för tillkommande bebyggelse. FVU uppskattar särskilt att programmet i stor omfattning föreslår att tillkommande bebyggelsekvarter kan ske på parkeringsytor och grönytor som inte kan betraktas som särskilt värdefulla (annat än dekor till trafikytor). Ett exempel som vi tror kan bli en positiv förnyelse av Gottsundaområdet är Östra entrén. Där är ytorna för nya kvarter i ett område som idag är tämligen trist och svårorienterat som boendemiljö.

Vi är också positiva till viss bebyggelse på parkeringar kring Gottsunda centrum om ytorna inte behövs för Gottsundas regionala serviceroll? Däremot är vi med hänsyn till Gottsunda kyrkas kulturhistoriska värde mycket tveksamma skalan på bebyggelsen. Vi är därför helt emot att Gottsunda kyrka ska kantas på tre sidor av kvarter med 5-7 våningar.
FVU ser (också) vidare positivt på en varsam kompletteringsbebyggelse på parkeringsytor längs Musikvägen och Orkestervägen. Områdets täta planstruktur med jämnhöga låga volymer ger en småskalig prägel som vittnar om tidens reaktion mot rekordårens storskalighet och är exempel på bebyggelse som är värd att bevara. Där kan bebyggelse på parkeringsytor bli ett tillskott för området. Den mest omfattande nya bebyggelsen föreslås utefter stadsstråket. Det är logiskt men måste ske så att kvalitén inte försämras. För att minska risken av alltför hård exploatering föreslår vi att kommunen bestämmer att alla tillkommande lägenheter ska ha minst två timmar sol vid vårdagjämning.

Ett stort värde är även den grönska som finns idag i Gottsunda. För att minska risken att värdefull växtlighet och natur försvinner föreslår vi att kommunen i samråd med boende i området väljer ut och med Alnarpsmodellen prissätter de träd som man önskar ha kvar i bebyggelsekvarter på grönområden. Naturmiljön med flera mycket fina bergsknallar mellan kvarteren Bikupan och Bandstolen vid Bernadottevägen är också värda att bevara.

Vi kan förstå de presenterade fördelarna med att skapa sammanhängande stråk och platser genom att ta vissa grönområden i anspråk. FVU anser dock att man behöver belysa de målkonflikter som finns med förtätning i befintlig bebyggelse och att matargator öppnas för genomgående trafik.

Strukturen med ett koncentrerat stadsstråk längs Hugo Alfvéns väg och Gottsunda Allé och sammankoppling av Slädvägen och Elfrida Andrées väg kan skapa en tydlig och lätt orienterbar stadsmiljö. Musikvägen nämns i strukturen men man får lätt intryck av att Orkestervägen hamnar utanför huvudsakliga rörelsestråken i Gottsunda, särskilt som kollektivtrafiken går i fel riktning idag.

Noden Gottsunda- Ultuna måste för att vara en attraktiv boende- arbets- och besöksplats ha en god regional tillgänglighet med alla trafikslag till arbetsmarknaden i hela Uppsala- Stockholmsområdet och Mälardalen. Den föreslagna utbyggnaden av spårväg till Gottsundaområdet kan innebära snabbare resa till innerstaden och till byten vid regionala målpunkter. Vi är emellertid mycket oroliga att den stora investeringen på 7-9 Mdr kr som spårväg kommer att leda till problem. För att finansiera utbyggnaden kommer antagligen marken runt omkring säljas till ett mycket högre pris vilket i sin tur kommer leda till dyrare bostäder som de flesta inte kommer att ha råd att flytta till. Det finns även risk att spårvägen kommer sluka en alltför stor del av de medel som finns avsatta för kollektivtrafik och att de innebär att det inte finns pengar över till andra nödvändiga trafikinvesteringar.

Den föreslagna spårvägen medför även att avstånden mellan hållplatserna ökar jämfört med dagens busshållplatser. Den ensidiga satsningen på spårväg innebär att många av de föreslagna ny- bebyggelsekvarteren får långt till kollektivtrafik. Uppskattningsvis över hälften av de nya kvarteren kommer att ha längre än 500 m till spårvägshållplats. Ett jämförande alternativ med ledbuss alt. dubbelledbuss borde snarast tas fram som kostnads- och bekvämlighetsjämförelse under samrådstiden. För att Gottsundaområdet ska kunna få ett ökat kollektiv resande måste även busstrafiken nära samplaneras med ny bebyggelse och presenteras. All kollektivtrafik med buss måste finnas med i den långsiktiga planen för utveckling av området inte bara eventuell spårväg.

En första prioritet när det gäller Gottsundas fortsatt utveckling är att tillståndet som särskilt utsatt område åtgärdas före alla andra åtgärder. Det gäller särskilt för de som redan bor i området men också för hela Uppsala. Om Gottsunda ska tillföras värden som stärker identiteten, motverkar segregation, stärker den sociala samhörigheten samt främjar mötet mellan människor anser FVU att kulturen kan ges en avgörande stor roll vid förnyelsen av Gottsunda. För detta krävs en samordnad satsning och finansiering på Uppsala kommun och Region Uppsala. Det behövs en markant kulturinvestering i Gottsunda t.ex. i form av ett karaktärsfullt kulturhus med en regional betydelse t.ex. teater, dans och andra aktiviteter.

Naturmiljö
Gottsunda är omgivet av stora grönområden. Vi anser det inte minst för barns och äldres hälsa och välbefinnande är oerhört viktigt att det finns ett finmaskigt nät av grönstråk mellan bostadskvarter och ut till de större grönområdena. Strävan ska vara att alla prioriterade gröna rörelsestråk hänger ihop och har anslutning till omgivande större grönområden. Mellan Malma Gård och Monica Zetterlunds park bör finnas ett tydligt grönt stråk. För att markera stråkens vikt bör alla ges namn och skyltas väl.

Långsiktigt hållbar utveckling
Stadsutvecklingen i Gottsunda bör söka lösningar som är långsiktigt hållbara. Exempel på ett långsiktigt hållbart samhälle är att hänsyn vid planeringen tagits till kommunikationerna till området. Minst lika stor inverkan har energianvändningen i området. Genom att planera för byggnader med värme från lågtempererade värmekällor får man en mer effektiv energiomvandling och lägre förluster vid värmelagring och distribution. Tillsammans med fjärrvärmeleverantör bör man utreda potentialen att försörja nya kvarter med Fjärde generationens fjärrvärmesystem
Även vilka krav en plan ska kunna tillgodose om kommunen och fastighetsägare ska skapa en resurseffektiv förvaltning av ett område. Det kan till exempel avse lösningar för rationell snöröjning och för att slippa bortforsling av snö eller ytor som är enkla att rengöra och underhålla såsom naturmark med berghällar.

Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand, ordf, Mats Börjesson, PO Sporrong, Carl Erik Bergold , Sten-Åke Bylund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *