ang kv Seminariet till Kommunfullmäktige

Till Ledamöterna i Kommunfullmäktige i Uppsala 2011-11-10

ang planerna för kv. Seminariet som strider mot Kommunfullmäktiges mål och beslut

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, ser positivt på Uppsalas tillväxt under förutsättning att den sker med hög kvalitet i stadsmiljön och långsiktig hållbarhet. Genom att anta ÖP 2010 för Uppsala kommun har Kommunfullmäktige enligt nationella mål och lagar ställt sig bakom en övergripande inriktning med innebörden att det lokala kulturarvet vårdas och görs synligt, även utanför Uppsala, samt att mark bör reserveras för ny grönstruktur i befintliga områden där det råder brist idag, varvid särskilt bevarandevärda grönområden bör tas tillvara. Mer precist redovisas på karta (sid. 63) “tillkommande stadsdelspark” i kv. Seminariet. Detaljplaneförslaget motsvarar dock inte alls denna övergripande inriktning och strider därför mot kommunfullmäktiges direktiv genom den antagna ÖP 2010.

Kv Seminariet är en unik kulturmiljö med få motsvarigheter i landet. Det är helheten i denna snart hundraåriga kulturmiljö – de högklassiga byggnaderna i nationalromantisk stil i samspel med den vackra undervisningsparken av stort historiskt intresse – som konstituerar det kulturhistoriska värdet.
Länsstyrelsen har vid samrådet påtalat att planen kan innebära påtaglig skada på riksintresset enligt miljöbalken och prövar dessutom för närvarande ansökningar om byggnadsminnesförklaring.

Betydelsen av grönytor i stadsbygden betonas alltmer av forskningen med hänsyn till folkhälsan och av klimatskäl. Det nationella miljökvalitetsmålet “God bebyggd miljö” innefattar närhet till grönområden för tätbebyggelse samt bevarande av trädgårdar, alléer och parker. I artikel 31 i FN:s barnkonvention framhävs behovet av utelek i parker av hög kvalitet för barns utveckling. I den reviderade plan- och bygglagen har kravet på närbelägna parker för sammanhållen bebyggelse förtydligats och stärkts. Seminarieträdgården är det enda möjliga alternativet för en stadsdelspark i denna del av staden.

Ett genomförande av den utställda detaljplanen skulle innebära att det kulturhistoriska värdet raseras. Med den mer än halverade grönytan omringad av hus i upp till sju våningar plus vind samt med marken till stora delar underbyggd med källargarage är det uteslutet att värdet kan bestå. Parkytan kommer i sin helhet att tas i anspråk av drygt 500 skolbarn samt av de boende i området eftersom förgårdsmarken pressats ner till ett minimum. Inte ens en kvarterspark återstår därför för näromgivningen. Detta i en del av staden där det redan råder stor brist på grönytor, en brist som hela tiden ökar med pågående förtätning, För att kvaliteten ska bestå i denna stadsdel bör kv Seminariet därför bevaras i sin helhet både med hänsyn till det höga kulturhistoriska värdet och till behovet av stadsdelspark.

Kv. Seminariet är ett lokalt kulturarv av högsta dignitet av intresse för både kommunen och landet och skulle med ett varsamt återställande av trädgården till sin forna glans ge Uppsala en unik attraktion som svarar mot målet “Uppsala har dragningskraft”. Parkytan, exkl. byggnaderna med viss tomtmark runt omkring, skulle uppgå till nära 3 ha. Även om denna yta inte når upp till rekommenderad storlek bör den ändå vara tillräckligt stor och har ett sådant intressant innehåll att den bör fungera väl som en attraktiv stadsdelspark. Kommunens misstag att inte tidigare ha bevakat detta intresse måste rättas till.

Med hänvisning till Kommunfullmäktiges övergripande inriktningsbeslut i ÖP 2010 vädjar FVU därför till dess ledamöter att ompröva inriktningen i pågående planarbete för att i samförstånd söka en lösning som medger bevarande av Seminariemiljön samt snarast möjligt uppdra till kommunstyrelsen

a t t anmoda byggnadsnämnden att avbryta planeringen av bostäder i kv Seminariet samt

a t t uppdra år byggnadsnämnden att säkerställa i detaljplan att kvarteret bevaras som kulturmiljö och stadsdelspark.

För Föreningen Vårda Uppsala dag som ovan

PO Sporrong Kristina Berglund Sten Åke Bylund
Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *