ang områdesbestämmelser för Rasbokils kyrkmiljö och del av Helgeby. Dnr 2009/20018-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                                    2011-02-09

Stadsbyggnadskontoret, 753 75 Uppsala

ang områdesbestämmelser för Rasbokils kyrkmiljö och del av Helgeby. Dnr 2009/20018-1. Samråd.

Områdesbestämmelserna innebär, utöver den generella bygglovplikten, även bygglovplikt för ändring av tak- eller fasadmaterial och omfärgning till annan kulör på bostadshus och komplementbyggnader, samt rivningslovplikt för bostadshus och ekonomibyggnader. Denna ytterligare lovplikt avses bli avgiftsfri.

FVU:s synpunkter

I likhet med tidigare ärenden avseende  områdesbestämmelser för kyrkomiljöer innehåller även denna planbeskrivning en föredömlig och intresseväckande redovisning av områdets historia och dess kulturhistoriska värden. Det är också utmärkt att en sammanfattande redovisning läggs in på själva plankartan vilket förenklar den löpande ärendehanteringen.

FVU har i de tidigare ärendena för Västeråker, Tuna och Hagby kyrkomiljöer framfört att det är angeläget med rivningslovplikt för jordbrukets ekonomibyggnader samt  krav på dialog med stadsbyggnadskontoret inför uppförande/förändring av dessa byggnader.

FVU hälsar med tillfredsställelse de förändringar som nu föreslås vad gäller jordbrukets ekonomibyggnader. Dels föreslås rivningslovplikt. Dels föreslås för uppförande/förändring av ekonomibyggnaderna att formuleringen “stadsbyggnadskontoret erbjuder rådgivning” ersätts av formuleringen “kontakt ska tas med stadsbyggnadskontoret i god tid”.

På kartan ingår kravet på att ta kontakt med stadsbyggnadskontoret i ett längre stycke med beskrivande text varför det är lätt att missa detta. För att få ökad tydlighet skulle FVU vilja föreslå att kravet på kontakt i stället läggs in i anslutning till bestämmelserna under rubriken  BYGGLOVPLIKT t ex som sista punkt med texten:

“För jordbrukets ekonomibyggnader gäller ej bygglovplikt. Däremot ska kontakt tas med stadsbyggnadskontoret för rådgivning i god tid före uppförande/förändring av ekonomibyggnad”.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande                         Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *