ang. planerna på ett Musikens hus i kv Gerd vid V


Föreningen Vårda Uppsala har i dagspressen noterat, att tankarna på ett Musikens hus vid Vaksalatorg på nytt fått aktualitet samt att planering för ett sådant pågår. Vi skulle gärna vilja framföra några synpunkter redan på detta stadium.

Föreningen ser det som ytterligt positivt, att Uppsala äntligen är på väg att få sitt efterlängtade konserthus. Läget i kv Gerd är klart bättre än det vid Kungsgatan, även om Föreningen såg positivt även på den planering som avsåg att utnyttja Nannaskolan. Men en placering vid Vaksalatorg skulle innebära en både lugnare och mer monumental miljö för konserthuset och samtidigt ett lyft för torget i estetiskt hänseende.
I den föregående musikhusplanen för kv Gerd ingick kontors- och affärsutrymmen som tillsammans med själva musikhuset tog hela kvarteret i anspråk, något som Föreningen på den tiden motsatte sig, eftersom det innebar rivning av den äldre bebyggelsen längs Storgatan och Vaksalagatan. I ett senare skede har samma bebyggelse hotats av en åtminstone tidigare planerad breddning av Storgatan till förmån för den trafik som tänktes behöva detta utrymme för att nå det planerade nya resecentret. I planen för detta som nyligen var ute på remiss nämndes ingen sådan breddning, och det föreföll som merparten av trafiken skulle ta sig till centret från motsatt håll.
Som Föreningen i olika skrivelser till Kommunen tidigare anfört är den nämnda låghusbebyggelsen i kv Gerd ett synnerligen värdefullt inslag i stadsbilden. Tillsammans med motsvarande bebyggelse på andra sidan Vaksalagatan bildar den en tilltalande port till östra stadsdelarna. Det rör sig dessutom om en typ av bebyggelse som nu börjar bli sällsynt i staden och som också av den anledningen bör värnas om. Det är sålunda Föreningens förhoppning, att de aktuella husen inte förutsätts rivas i samband med konserthusbygget utan att de i stället antingen tillåts fylla en funktion i konserthussammanhanget eller får en fortsatt existens separat från detta. De skulle dock kunna bli tilltalande biutrymmen till musikhuset för olika ändamål. Ett exempel på en en sådan integrering av äldre bebyggelse i ett nytt sammanhang utgör de hus vid Svartbäcksgatan som i samband med tillkomsten av det nya stadsbiblioteket på ett mycket fint sätt inordnades i detta byggnadskomplex.

Uppsala dag som ovan

Mats Wahlberg, ordförande

Anna Nilsén, vice ordförande

Hans Norman, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *