Angående det föreliggande konserthusförslaget

Föreningen Vårda Uppsala vill inledningsvis framföra att vi ser mycket positivt på tillkomsten av ett Musikens hus i Uppsala.
Eftersom beredningsprocessen efter kommunfullmäktiges omröstning i slutet av september har stannat upp – förhoppningsvis endast för kort tid – ber vi att få framföra några synpunkter som måhända kan medverka till att projektet kommer i hamn på ett tillfredsställande sätt.
Föreningen ser det som nödvändigt att kommunledningen starkare förankrar ett möjligt arkitektförslag bland fackmän och allmänhet. Vi finner nämligen att det alternativ som presenterats som vinnande innehåller flera komponenter som kan ifrågasättas:

att huset i så stor utsträckning blir byggt i glas med de konsekvenser detta
medför av kostsam och ofta återkommande renhållning.
att huset, som ser mycket spännande och anslående ut nattetid under pågående
föreställning, alltså upplyst inifrån (förslaget visas nästan alltid så)
under övriga tider på dygnet inte når upp till samma estetiska nivå.
att kostnaderna blir så höga att kommunen riskerar att komma i
ekonomiska svårigheter.

Enligt vår erfarenhet är det inte självskrivet att det förslag som vunnit en arkitekttävling automatiskt är det som skall genomföras. Det förslag bör väljas som passar bäst in i en helhetslösning där man beaktat bl.a. förutsättningarna för ett ändamålsenligt nyttjande, harmonin med den omgivande bebyggelsen samt kostnader för uppförandet.
Eftersom det larsenska konserthusprojektet av många uppfattas som ett onödigt dyrt skrytbygge, vilket bl a framgått i UNT:s insändarspalt, skulle det sannolikt vara fördelaktigt för projektets framåtskridande om allmänheten kunde ges mer tid att se de olika, tänkbara alternativen. En del av dessa var spännande nog i sin utformning för att kunna bli en accent i torgmiljön. De arkitekter som kommit med sådana förslag har visat hänsyn till både den opinion som finns för bevarande av de gamla husen i kvarteret och till en gammal stadskärna och borde belönas för detta. Risken finns med föreliggande förslag, att verkan av den vackra Vaksalaskolan kommer att undertryckas.
Av alla arkitektförslag som kom in borde därför ett antal av dem som bedömdes som bäst av utvärderingskommittén, däribland några som bevarar byggnaderna längs Vaksalagatan, presenteras med modeller och med väl gjorda kostnadsredovisningar- både byggnads- och driftskostnader. En sådan utställning borde vidare förläggas centralt och lättåtkomligt i staden samt göras inträdesfri.

Först när expertis och allmänhet hunnit bilda sig en uppfattning, kan en bred opinion för det lämpligaste förslaget ha möjlighet att uppstå och konserthusprojektet bli en framgångsrik satsning. Det finns ingen anledning för kommunen att efter så många år av utredning ta ett brådstörtat beslut med så stora ekonomiska konsekvenser utan att ha en majoritet av allmänheten med sig.
Föreningen Vårda Uppsala hoppas med dessa synpunkter att på ett konstruktivt sätt kunna bidra till att frågan om ett konserthus i Uppsala snarast når en positiv lösning och att ett länge eftertraktat Musikens hus bli en realitet.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Mats Wahlberg, ordförande

Hans Norman, styr. ledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *