ang. program för Södra åstråket, dnr 2012/020169. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                            2014-02-15

753 75 Uppsala

Ang. program för Södra åstråket, Uppsala kommun. Dnr 2012/020169. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till program, utsänt för samråd t o m 2014-02-15. FVU ber att få anföra följande.

FVU:s synpunkter

Programmet avser ett för rekreation och evenemang mycket viktigt avsnitt i staden. En fortsättning på det så framgångsrikt iordningställda centrala årummet och en länk ut till Årike Fyris.

FVU tillstyrker kommunens ambition att med det föreliggande programmet stärka områdets kvaliteter för just dessa ändamål, men vill också komma med kritiska synpunkter och frågor som inte utretts i programmet.

Bostäder på Hamnplan

FVU anser det olämpligt att med bostäder inkräkta på och privatisera det offentliga rum som åstråket utgör. Det bryter också helt mot stadsrummets struktur, där bostadshusen alltid har ågatorna mellan sig och kajen.

Årummet kom efter 1960- och 70-talens omfattande rivningar i stadskärnan att genom beslut i kommunfullmäktige 1980  befästas som ett kulturhistoriskt och miljömässigt värdefullt område för Uppsala. Det har härefter successivt upprustats och iordningställts till ett av stadens viktigaste och mest uppskattade offentliga rum. Förslaget till planprogram står på flera punkter i strid med denna utveckling som också befästs i flera av kommunens måldokument och i översiktsplanen.

I programmet hänvisas också till översiktsplanen som anger Fyrisån som en Uppsalakvalitet där årummet i hög grad har en ”social, rekreativ och identitetsskapande betydelse för staden”. Men här talar alltså programförslaget inte bara mot översiktsplanen utan också mot programmets egna syften t ex:

– ”Åstråket – ett centralt och mycket uppskattat offentligt, icke kommersiellt rum, tillgängligt för möten, upplevelser och vila” (sid 6)

– ”Kommunen skall använda sin mark och sina anläggningar för att attrahera och utveckla evenemang” (sid 6)

– ”Bebyggelsen på åns östra sida bygger vidare på den täta stadsstrukturen med tydlig gatustruktur och en tydlig stadsfront mot årummet”. (sid 14 under rubriken ”Stadsbyggnadsprinciper”)

FVU anser att det är helt fel att använda en mark som ingår i åstråket för privatisering; tomten bör sparas för rekreativa ändamål och kanske till en del för en offentlig verksamhet i enlighet med programmets syften som de citeras ovan. T ex har det i olika sammanhang föreslagits ett konstmuseum på platsen – en aktuell fråga i staden. Genom att inte ta upp detta förslag i programmet visar kommunen bristande lyhördhet gentemot en stark opinion och flera tongivande lokala föreningar som gärna ser att ett framtida konstmuseum lokaliseras vid Årummet.

En viktig aspekt är också att dispens från strandskydd krävs.

En ytterligare aspekt är att med hänsyn till den höga exploateringsgraden i Kungsängen, med små grönytor som följd, bör så stora friytor som möjligt sparas i anslutning till Åstråket. Denna synpunkt blir än viktigare ju mer staden växer; det anges ju för övrigt också i programmet ”att området ska betraktas som en del av en större stadsbygd. Programområdet utgör med andra ord en del av en växande stad och ska inte betraktas som stadens utkant.”

Bron i Kungsängsesplanadens förlängning

Här talar programmet om ett hållbart resande till Studenternas. Anmärkningsvärt är då att i trafikutredningen räknas biltätheten upp till år 2030 i proportion till befolkningsökningen – en sådan utveckling står ju i strid med kommunens långsiktiga mål om minskning av utsläpp och innebär knappast att planera för en hållbar trafiklösning. Iden med en kollektivtrafiklinje som trafikerar bron och går vidare upp till Ulleråkersområdet är bra. Om en bro ska finnas här bör den endast användas för kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik, vilket också möjliggör hållbart resande till Studenternas.

Två frågor är obesvarade i programmet vad gäller den föreslagna bron: hur klarar man färskvattenförsörjningen vid ett brobygge, vattendom krävs, och vad händer med de stora turbåtarna som idag med kajplatser ända inne vid Islandsbron ligger så tillgängligt och utgör ett så positivt inslag i stadsbilden?

Frågan om en eventuell breddning av Kungsängsleden och Kungsängsbron är en viktig förutsättning för många ställningstaganden när det gäller kommunikationer över åstråket i sin helhet och bör därför ingå och utredas i detta program

Flytten av båtvarvet till söder om Kungsängsleden

Även om det anvisade området i dag är stökigt ligger det inom Årike Fyris med landskapsbildsskydd enligt §19 i f.d. naturvårdslagen. I programmet nämns problem med in- och utfart till Kungsängsleden. Där anges också en för platsen främmande lösning med invallning och naturlika planteringar – programförfattarna upplever tydligen själva förläggningen hit som ett problem. Ett försök att hitta en alternativ plats i kontakt med Ekoln efterlyses. Södra åstråket måste ses i sitt sammanhang med Årike Fyris!

Området kring Svandammen, Flustret och Svettis

I denna så viktiga fråga saknas all information. Utvecklingen av området borde ha ingått i programmet.

Sammanfattning

FVU anser att

  • åstråket i sin helhet bör reserveras för rekreativa och andra offentliga ändamål, inte minst mot bakgrund av fortsatt planerad stadsutveckling som kommer att medföra ett successivt ökat tryck på området
  • frågan om ett eventuellt konstmuseum kan lokaliseras till stråket bör utredas i programmet
  • en eventuell bro i Kungsängsesplanadens fortsättning bör reserveras för kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik i linje med kommunens mål att minska biltrafiken; konsekvenser för dricksvattensförsörjning och framkomlighet för turbåtarna bör beskrivas i programmet
  • frågan om breddning av Kungsängsleden/Kungsängsbron bör ingå och utredas i programmet
  • med hänsyn till intrånget i det värdefulla området Årike Fyris bör en alternativ förläggning sökas för båtuppläggningsplatsen
  • utvecklingen av området kring Svandammen, Flustret och Svettis bör ingå i programmet
  • programmet bör kompletteras/justeras i ovan nämnda avseenden och sändas ut på förnyat samråd

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund,   ordförande

Carl Erik Bergold, styrelseledamot

Sten Åke Bylund, 1:e vice ordförande   Bengt Jonsell, styrelseledamot

PO Sporrong,  2:e vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *