Ang strukturprogram för främre Boländerna, dnr PBN 2015-000620. Samråd

2017-05-10
Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se
Kopia f k till Vasakronan

Ang. strukturprogram för främre Boländerna. Samråd. Dnr. PBN 2015-000620

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av programmet och har följande synpunkter.

FVU anser att följande av de förutsättningar som strukturprogrammet lyfter fram från ÖP och kommunens Innerstadsstrategi är bra och mycket viktiga:

* Större tillskott av näringsverksamhet.
* Att området ges en tydlig struktur, med ny kvartersindelning.
* Bevarande och återanvändning av värdefulla industribyggnader.

FVU anser dock att området bör kompletteras med bostäder och kulturverksamheter för att få en levande stad både under dag- och kvällstid. Läkemedelsindustrins riskområde och buller från bangårdsområdet gör dock att delar av området endast kan användas för näringsverksamhet. Norra delen av område A, mot Lännabanan passar däremot utmärkt för bostadsbebyggelse. Att Bolandsskolan blir kvar och ska utvecklas är även det positivt för områdets karaktär.

FVU är positiv till den nya strukturen med mindre kvarter som föreslås, där de nya tvärgatorna blir bilfria.
Tvärgatornas läge är väl valt med hänsyn till parkytorna längs Säbygatan. I område E, längs Björkgatan, där ingen ny bebyggelse tillåts, kan marken successivt övergå till parkmark. Plantering av träd här skulle kunna ge ett lyft åt den i dag trista Björkgatan. Programmet visar i övrigt en god ambition i sina förslag till gröna gaturum.

Att identitetsskapande byggnader, som också speglar områdets historiska utveckling, bevaras, har mycket stor betydelse för att få till ett lyckat stadsliv i området. Det gäller framför allt bebyggelsen i kv Gudur och Vale, t ex Pianofabriken och f d Holmens bryggeri. Den äldre bebyggelsen har en helt annan skala än dagens stadskärna och är därför extra viktig att bevara. Det är också viktigt att fondbyggnaderna i triangelparkerna längs Säbygatan bevaras, liksom f d Söderbergs fabrik vid områdets gröna entrétorg.

Det stadsliv som planeras i form av butiker och lokaler i byggnadernas bottenvåningar, bör väl realistiskt sett finnas i stråken Bergsbrunnagatan och Säbygatan, främst i hörnlägen. I dessa stråk ska också kollektivtrafiken gå. Ett förslag är att göra en terrassering av dagens slänt mot Strandbodgatan. Detta skulle omskapa Alsikegatan till ett långsmalt torg i anslutning till de låga byggnaderna, vilket skulle kunna ge plats för restauranger och kaféer med utsikt över Juvelen och Resecentrum. I byggnaderna skulle det även kunna finnas plats för småskaligt hantverk, kulturverksamheter och butiker på liknande sätt som i Godsmagasinet.

En allvarlig invändning är dock de nya kvarterens föreslagna exploateringstal. 3,5 framstår som alldeles för högt om ett visst bevarande skall vara möjligt. 2-2,5 är rimligare, d v s ungefär den exploatering som Kungsängen har och som visas i bilden på sidan 13. De nya mindre kvarteren talar också för det. Där bostäder byggs, kanske främst mellan Bergsbrunnagatan och järnvägen, är det viktigt för barnens gårdsmiljö att husen har högst 4 våningar mot sydväst.

Enligt strukturprogrammet kommer området att få en helt ny skala. FVU anser att högst 6 våningar bör vara rimligt, bl a med tanke på relationen till de äldre husen som kommer att bevaras. Inga högre hus bör byggas i denna del av Boländerna, med hänsyn till de äldre husen och till de siktlinjer och sektorer som skyddar silhuetten. Högre byggnader kan vi kanske tänka oss i yttre Boländerna, nordost om Stålgatan.

Till sist något om trafiken. FVU delar idén om att parkeringsfrågan delvis löses med ett parkeringshus. Förslagsvis vid Östunagatan. Även förslaget till ny planskild korsning med järnvägen, genom vilken Sofielundsgatan ansluts till Kungsängsesplanaden, är bra. Dagens korsning måste vara den i särklass mest bomfällda i staden.

Sammanfattningsvis anser FVU
Att även bostäder och kulturverksamheter skall ges plats i främre Boländerna.
Att bevarande av kulturbyggnader är av största vikt.
Att det föreslagna exploateringstalet är för högt.
Att inga s k höga hus byggs i området.

Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand, ordf., P.O. Sporrong, 2 vice ordf., Carl Erik Bergold, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *