ang Sverkerskolan till Barn-och ungd-nämnden


Föreningen Vårda Uppsala

Till Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommun 2007-04-02
angående Sverkerskolan.

I samband med den översyn av kommunens skollokaler som för närvarande görs av fastighets-kontorets tjänstemän har det, bl.a. enligt ett reportage i Upsala Nya Tidning från ett möte på Sverkerskolan med lärare, elever, föräldrar och representanter från kommunen, framkommit att skolans framtid är under diskussion. Denna skrivelse berör alltså främst Sverkerskolan men det finns anledning att också beröra den nedläggning som diskuteras också av Brantingskolan.

Från kommunens sida har framhållits att Sverkerskolans annexbyggnad, med bl.a. gymnastiksal, är i så dåligt skick att en renovering och anpassning till nutida krav ställer sig mycket kostsam. Föreningen Vårda Uppsala vill i samband därmed framhålla följande.

Sverkerskolans huvudbyggnad, ritad av den kände Uppsalarkitekten Ture Stenberg, stod färdig 1905 och var då modernast tänkbara; särskilt stora krav hade ställts på att dess inre skulle vara ljust och luftigt och tillgodose hygieniska krav. Byggnaden med sina karakteristiska kupoltak blev ett dominerande inslag i områdets stadsbild. Sedan en ny normalplan för folkskole-undervisningen tillkommit 1919, fick gymnastikundervisningen en mer framskjuten plats. 1923 byggdes därför ett annex innehållande gymnastiksal, teckningssal, slöjdsalar och ett par lärosalar. Den klassiserande byggnaden ritades av Gunnar Leche för att harmoniera med den äldre skolbyggnaden. Av den symmetriskt projekterade anläggningen kom bara en del att uppföras.

De båda skolbyggnaderna har ett mycket stort arkitektoniskt värde och utgör tidstypiska exempel på omsorgsfullt planerad folkskolearkitektur, formad av tidens pedagogiska idéer. Det måste anses självklart att de båda skall bevaras. Enligt Föreningens mening är det emellertid också av största vikt inte bara att byggnaderna bevaras utan också att dessa även framgent skall
fungera som en levande skolmiljö. Här har oavbrutet bedrivits skolverksamhet sedan 1905. Något genuint värdefullt för Luthagens kulturhistoriska stadsmiljö skulle sålunda gå förlorat, om byggnaderna säljs och tas i anspråk för annan verksamhet. Utan skolbarnen kommer byggnaderna att förlora sin själ. Ett annat exempel är Brantingskolan, som också är aktuell för nedläggning. På samma sätt som Sverkerskolan hör den ihop med den stadsdel där den står och utgör liksom Sverkerskolan en ovärderlig skolmiljö, både från kulturell och social synpunkt.

Det är Föreningens uppfattning att – om kommunen måste fatta beslut om nedläggning av skolor – särskild hänsyn måste tas till skolmiljöer som är kulturhistoriskt värdefulla. Att bevara anrika skolmiljöer som Sverkerskolan och Brantingskolan måste anses vara en angelägenhet av största vikt. Ett i Sverkerskolans fall sedan länge eftersatt underhåll och den just för dagen aktuella elevsituationen i de aktuella områdena bör inte få vara avgörande. Föreningen Vårda Uppsala ser det som en stor förlust för dessa stadsmiljöer om de mister sina anrika skolor.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén, tf ordförande Mats Wahlberg, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *