ang. dpl för Källarbäcksvägen. Yttrande.


Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun Uppsala 070321
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang detaljplan för Källarbäcksvägen, Uppsala kommun. Diarienummer 2004/20047-1.

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av ovannämnda detaljplan och ber härmed att få anföra följande:

En tidigare plan omfattande sju fristående bostadshus har nu reducerats till fem sådana, bland annat med hänsyn till befintliga stigar i området. Detta ser vi som en klar förbättring, även om Föreningen principiellt anser, att planlagda grönytor och parkmark samt framtida fridlysta naturområden såsom t ex Årike Fyris bör respekteras fullt ut och inte naggas i kanten.

Det är alltså viktigt, att man inte på olika sätt och olika ställen urholkar funktionen för Årike Fyris. Exploateringen vid det som kallas Västra Nåntuna är inte helt lyckosam från den synpunkten, och detaljplanen för Källarbäcksvägen innebär onekligen, att området för Årike Fyris reduceras något. Vid ett informationsmöte i Uppsävjaskolans matsal den 20 mars fick de närvarande dock försäkringar om att planerna på naturreservat för Årike Fyris är långt framskridna och att ingen ytterligare exploatering av skogen vid Lilla Djurgården därför kommer att ske. Föreningen hoppas att detta besked kommer att gälla för framtiden.

Ett skäl för att avstå från att bygga de fem föreslagna bostäderna är, att området inte kan anslutas till fjärrvärme. Den planerade bebyggelsen är därmed inte förenlig med de principer för bebyggelse som anges i Uppsala kommuns energiplan. Ett realiserande av den aktuella planen beror alltså av hur allvarligt man inom kommunen ser på denna energiplan och förhållandet att fjärrvärme vad gäller aktuellt område åtminstone för närvarande bedöms som ett realistiskt alternativ.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén, tf ordf Peter Söderbaum, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *