ang vanvårdat bostadshus i Bäverns gr, Kungsängen 9:1, kv. Brynhild

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2009-02-23
753 75 Uppsala

samt

Länsantikvarie Lars Wilson, Länsstyrelsen
Kulturmiljöenheten
751 86 Uppsala

ang bostadshus, Kungsängen 9:1, kv. Brynhild, Dragarbrunnsgatan 63, Uppsala stad och kommun.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, översände brev till byggnadsnämnden angående rubricerade bostadshus i mars 2008. I brevet hemställs att kommunen förelägger fastighetsägaren att omedelbart rusta upp huset för att detta ska kunna bevaras för framtiden. Detta är synnerligen angeläget eftersom huset är ett av de få kvarvarande husen från 1800-talets mitt i Kungsängen och det äldsta i kv. Brynhild. Se brevet i bilaga 1. Såvitt vi erfarit har ännu inget därefter skett i ärendet.

Enligt plan- och bygglagen 3 kap 13§ ska byggnaders yttre hållas i vårdat skick. Underhållet ska anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär. Byggnader som är särskilt värdefulla ska underhållas så att deras särart bevaras.

En av riktlinjerna i översiktsplanen för Uppsala stad lyder: ”Bebyggelsemiljöer, med tillhörande parker eller enstaka byggnader, av särskilt kulturhistoriskt värde ska bevaras och får inte förvanskas. Här avses bl a de särskilt värdefulla bebyggelsemiljöerna enligt KF-beslut 1988 inklusive stadskärnan.”

Upplandsmuseet fann enligt skrivelse (2007-11-08) till stadsbyggnadskontoret inte skäl att tillstyrka en ansökan om rivning med hänvisning till det arkitektur- och kulturhistoriska värdet för fastigheten i sin helhet, till att länsstyrelsen bekostat ett åtgärdsprogram för byggnaden, till att bostadsrättsföreningen uppmanats att ansöka om byggnadsvårdsmedel till upprustningen av exteriören samt till att bostadsrättsföreningen bekostat en konditionsbesiktning av byggnaden.

Det råder således ett starkt stöd för bevarande av byggnaden enligt lagen, enligt kulturvårdande organ och enligt kommunens översiktsplan.

Konditionsbesiktningen utfördes av Bjerking AB 2005 och avsåg timmerstommen. Den visar i korthet att syllvarvet bör bytas ut, att insektangripna stockar huggs rena och iplankas, att stommen höjdjusteras och tätas och att bjälklagen läggs i våg. Tak och bjälklag synes enligt besiktningen vara i någotsånär skick. Åtgärder av denna typ är varken särskilt komplicerade eller omfattande. Det är åtgärder som traditionellt har gjorts om och om igen under timmerbyggnaders hela livslängd. Givetvis omfattar en renovering så mycket mer men av besiktningsprotokollet att döma är inte stomskadorna av den arten att huset inte skulle gå att rädda.

Uppsala stad har under åren förlorat en stor del av den äldre kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Här finns en möjlighet att rädda en snart 150-årig byggnad som är värdefull både som enskild byggnad och som ytterligare en årsring i ett kvarter som är särskilt intressant med hänsyn till att byggnaderna har många olika årtal. Men tiden är knapp. Låt inte tiden lösa ärendet genom att förfallet går bortom räddning!

Förslag:
Vi föreslår att länsstyrelsen och byggnadsnämnden omgående tar ett gemensamt initiativ i syfte att få alla berörda parter att samverka för att se över vad som oundgängligen måste göras och snarast få till stånd en renovering. Fastighetsägaren bör med stöd av plan- och bygglagen åläggas att sköta underhållet och en morot i förhandlingen bör vara det nämnda bidraget med byggnadsvårdsmedel. Vi vädjar till er att inte missa denna chans!

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén Mats Wahlberg Kristina Berglund
Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Bilaga:
Kopia av skrivelse från Föreningen Vårda Uppsala till byggnadsnämnden 2008-03-21

Kopia till:
Antikvarie Agnetha Pettersson
Upplandsmuseet
S:t Eriks gränd 6
753 10 Uppsala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *