angående detaljplan för kv. Observatoriet, dnr 20

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av ovanstående plan och ber att få avge följande syn-punkter.
Det område som avses bebyggas utgör för närvarande den typ av öppna ytor som traditionellt brukar höra samman med ett campus, också med den innebörd detta ord alltmer har kommit att få i universitetssammanhang. Ordet betyder ju egentligen fält. Föreningen inser vikten av att tillgodose det behov av studentbostäder som numera måste betecknas som akut och kan därför tänka sig viss bebyggelse på det aktuella fältet, om den planeras med varsamhet och beaktande av områdets miljömässiga och estetiska kvaliteter. Helst skulle dock Föreningen se att det aktuella fältet sparades i sitt nuvarande skick i enlighet med planens 0-alternativ. Planen presenterar tre förslag, vilka nedan kommenteras i tur och ordning.

1. Förlaget, som ger 700 bostäder, innehåller fjorton hus med vardera 6/5 våningar, alla med gavlarna mot gatusidan, fem mot Rackarbergsgatan och nio mot Luthagsesplanaden. Bebyggelsen planeras nå fram till Kyrkogårdsgatan och alltså inte stanna i linje med de celsingska ”kotorna”. Husen är utformade med sex våningar mot gatusidan och fem mot fältet. Längs hela raden mot esplanaden ligger mot gårdssidan en parkeringsyta. Mot gatusidan planeras trädrader framför husen. Förslaget utnyttjar den byggbara marken maximalt. [Förslag: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor.]

Föreningen anser, att detta förslag helt spolierar områdets nuvarande kvaliteter och de möjligheter som ändå finns att göra det tilltalande. Husen är för många och står för tätt. Grupperingen av dem ter sig fantasilös och enformig, och ytterst litet blir kvar av det fält som idag utgör en både social och estetisk faktor av värde, dvs dess egenskap av mötesplats och friyta. Att en parkering förlagts mot Observatorieparken framstår som mycket negativt. Föreningen ber att med kraft få avstyrka att detta förslag genormförs.

2. Förslag 2, som ger 563 bostäder, innehåller längor av femvåniga lamellhus med varierad gruppering, två med L-formad plan mot Rackarbergsgatan och en sekvens om tre sexvåniga, korta hus sammanbundna av envåniga enheter, i områdets västliga del mot Luthagsesplanaden. Innanför lamellhusen mot Rackarbergsgatan planeras i detta förslag fem punkthus i fyra våningar. Omfattande träd- eller buskplantering planeras inom området, som får 350 parkeringsplatser inkl den nuvarande. Inte så mycket av den nuvarande friytan blir kvar. [Förslag: Bexelius & CO Arkitekter.]

Föreningen noterar på pluskontot den mer fria grupperingen av huskropparna,, jämfört med förslag 1 och 3, och att planeringen av området är luftigare samt att bostäderna genom sin placering i området gör att den nya bebyggelsen kommer att uppfattas som anslutande till den på Rackarberget, något som också accentueras genom gruppen av punkthus, som erinrar som den på Rackarberget. Möjligen skulle ett eller ett par av punkthusen närmast Observatorieparken kunna slopas till förmån för fri gräsyta. Hussekvensen mot Luthagsesplanaden bildar på ett utmärkt sätt gaturum tillsammans med dem på andra sidan gatan och bildar en visuell anslutning till bebyggelse i angränsande kvarter. Genom grupperingen av den planerade bebyggelsen framhävs Peter Celsings skapelse och tillåts dominera. På minuskontot står förlusten av fältets fria yta. Om förslaget genomförs, bör området mellan och innanför husen utgöras av gräsyta utan andra träd än det som en gång ensamt stod mitt i åkern, medan den ännu odlades, dvs innan Humanistcentrum byggdes, och som senare kommit att få karaktär av vårdträd. Det bör under alla omständigheter bevaras. Föreningen anser, att förslag 2 är det bästa av de tre presenterade.

3. Förslag 3 anger inte antal bostäder, men att döma av den exploaterade ytan blir det mindre äm i de två föregående för-slagen. Här koncentreras bebyggelsen till två visuella enheter, bestående av tre sexvåniga lamellhus, varav två vinkelställda. Längs hela områdets del mot Luthagsesplanaden förläggs parkeringsplatser. Innanför dem ligger i kvarterets västra del en av längorna och bildar enhet med en motsvarande mot Rackarberget. Även i detta förslag finns en parkering mot Observatorieparken. [Anonymt förslag.]

Genom indragningen av huskroppen mot esplanadsidan av kvarteret bildas inget gaturum av den typ som förslag 2 tillgodoser. Tvärt om kommer den långa parkeringsremsan att få en förödande effekt för upplevelsen av Luthagsesplanaden. Husen framstår som alldeles för höga och kommer att bilda en avskärmande mur mot Rackarberget. Bebyggelsen sparar visserligen genom sin koncentration en god del av sammanhängande fält, men denna positiva faktor kan dock inte uppväga förslagets nackdelar.

Föreningen skulle som inledningsvis sagt helst se att det aktuella området fick förbli i sitt nuvarande skick. Men om området skulle bebyggas, tar enligt Föreningens uppfattning förlag 2 bäst tillvara områdets förutsättningar. Det bevarar sammanhanget med Observatorieparken. Det ger genom grupperingen av husen ett fritt och luftigt intryck och skapar ändå ett gaturum vid Luthagsesplanaden. Det tillåter den celsingska byggnaden att komma till sin rätt, skapar sammanhang med Rackarbergets bebyggelse samt ger ett gott tillskott av studentbostäder, så pass gott att det kanske kunde bantas med ett eller ett par punkthus för att ge större friyta..

Det vore dock som Föreningen ser det dags för kommunen att ta ett större grepp på frågan om studenternas bostadssituation. Problemet kan inte lösas genom punktinsatser av den typ som här är aktuell. Kanske är det dags för en ny studentstad.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *