Bevara Mikaelsparken. Artikel till UNT.

Bevara Mikaelsparken

Uppsala expanderar. Nya bostäder och byggnader för nya arbetsplatser och köpcentra växer upp. Expansionen berör alla olika zoner från kransorterna till lägen i stadsbebyggelsens periferi och vidare in mot centrum i lägen som tidigare varit mindre exploaterade. Ja, själva centrum förtätas successivt allt mer.

Ett viktigt kännetecken för Uppsala, och som fortfarande gör att staden kan upplevas som en bra stad att leva i, är grönskan och de många träden längs allégator och i parker. Förtätningen hotar att förta den känslan. Parken runt Mikaelskyrkan är ett viktigt grönt rum i staden. Den är inte stor, men eftersom den är den enda fritt tillgängliga planerade parken med höga uppväxta träd i denna del av staden, blir det så mycket mer angeläget att den får finnas kvar utan att bebyggas – detta särskilt som det i dess omedelbara närhet nyss tillkommit ett stort bostadskomplex på brandstationens gamla tomt. Inom kort kommer också kvarteret Örtedalens norra hörn att bebyggas. I korsningen Kungsgatan/Skolgatan kommer då Mikaelsparken att vara en viktig och välbehövlig kontrast mot de höga byggnaderna i korsningens andra tre hörn. Den kommer att vara ett element som förhöjer det stadsbildsmässiga värdet och låter även de omgivande fastigheterna ta del av det värdet.

Därför är det ingen bra idé att ändra på detaljplanen för Mikaelsparken för att där tillåta ny bebyggelse. I den gällande detaljplanen är området avsatt som parkmark. Har man en gång bestämt sig för att ett område skall vara park måste det till mycket goda skäl för att ändra beslutet. I vårt fall, Mikaelsparken, är det ingen likgiltig grönyta som råkat tillkomma i anslutning till ett vägbygge. I stället är det en medvetet gestaltad omgivning till Mikaelskyrkan där avsikten ursprungligen har varit att ge kyrkobyggnaden en omramning, en rymd, där kyrkans särskilda betydelse blir tydlig. Idag är detta parkrum, som framgår ovan, betydelsefullt i en ny stadsbildskontext där de omgivande kvarteren blir bebyggda med nya höga hus och parken blir då i sin nuvarande form en viktig medspelare i den nya bild som växer fram.

Stadsbyggnadskontoret har i uppdrag att utreda möjligheten att ändra detaljplanen för att kunna tillåta ny bebyggelse i Mikaelsparken. Vi inom Föreningen Vårda Uppsala är övertygade om att denna del av staden inte behöver mer förtätning, som också kommer att generera mer trafik. I stället måste Mikaelsparken få finnas kvar som ett andningshål för människorna här – en vilopunkt i en miljö som i övrigt bestäms av de höga husen och den täta trafiken på Kungsgatan och dess korsning med Skolgatan. Här behövs saftig grönska, här behövs höga skuggande träd, här behövs känslan av vila – här behövs Mikaelsparken.

Föreningen Vårda Uppsala genom
Sven Georg Zeitler

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *