Detaljplan för del av kvarteret Fröj, Uppsala kommun

Till plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2023-06-02
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Med anledning av samråd angående detaljplan för kvarteret Fröj får Föreningen Vårda Uppsala (FVU) anföra följande: 

Förslaget avser dels en tillbyggnad av befintlig fastighet (kallad Pantbanken; Kvarngärdet 34:9) i kvarteret Fröj, närmare bestämt hörntomten Salagatan/Vaksalagatan, samt rivning av ett mindre gårdshus plus avverkning av en äldre lönn på tomten, intill Salagatan. Det befintliga huset är uppfört i nyrenässans i två våningar, längs Vaksalagatan och över hörnet vidare in på Salagatan, efter ritningar av C.A. Ekholm, tidigt 1880-tal. Tillbyggnaden, även den i två våningar, med inredd vindsvåning, är avsedd för främst kontorsändamål, men med bottenvåningen mot Salagatan reserverad för handel. En takterrass ingår. Tillbyggnaden upptar en betydande del av den resterande tomten, vilket ger ett högt exploateringstal.

Förslaget har fler förtjänster. Först och främst att hålet mot Salagatan mellan Pantbanken och före detta tingshuset fylls ut, till fördel för det offentliga gaturummet (där dock motsatta sidan av Salagatan fortsatt lämnar en del övrigt att önska). Handel i bottenvåningen kan komma att verka i samma riktning. Trafikmiljön på Salagatan kan dessutom förbättras genom att ett antal parkeringsplatser försvinner från den befintliga tomten. I sin skala ansluter nybebyggelsen till den befintliga bebyggelsen i norr och i söder; taknockhöjden hålls på samma nivå som fastighetens befintliga huvudbyggnad. Sammanfogningen mellan de två byggnaderna göra förhållandevis diskret. Hela fastigheten görs samtidigt tillgänglig med hiss till fördel för funktionshindrade. 

Nybebyggelsen ansluter till den befintliga byggnaden i hela dess längd, till nackdel för solljusinsläppet. Samtidigt ger den från utsidan sett illusionen av en mindre horisontell exploatering än som faktiskt är förhanden.  Från gatan sett ansluter den nya huskroppen tämligen väl till den befintliga bebyggelsen. Men takvåningen ger ett onödigt massivt intryck för att byggnaden mot Salagatan smidigt ska ansluta till den äldre bebyggelsen. Vi vill därför här upprepa förslaget från vårt tidigare yttrande om att valma takvåningen mot söder. Vi vill också, i anslutning till Länsstyrelsens yttrande över tidigare förslag, föreslå att den nya byggnadskroppen dras in från gatulinjen till ett läge i jämnhöjd med det tidigare tingshuset. Detta skulle något minska förslagets mycket höga exploatering. Den lilla ”grindstugan” till tomten kunde på så sätt också bevaras. 

För Föreningen Vårda Uppsala

Sten Åke Bylund Ordförande
Mats Franzén  Styrelseledamot
PO Sporrong  Vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *