Detaljplan för kv Fyrisvallen

2005-09-15
ang. detaljplan för kv Fyrisvallen, samråd, dnr 2001/20096-1.

I en tidigare skrivelse 2004 har Föreningen Vårda Uppsala motsatt sig att kv Fyrisvallen bebyggs. När ärendet nu åter blivit aktuellt, har vi, efter diskussion och viss tvekan, ändrat ståndpunkt, detta beroende på det stora behovet av nya bostäder men också den tilltalande grupperingen i planen, och framför allt den ganska generöst tilltagna parkytan. Dock bör man hålla i minnet, att all mark i det aktuella området i dag är parkmark och sålunda inte låta sig förledas av talet i planbeskrivningen om den nya parken.
Vi har dock en mycket allvarlig invändning mot den aktuella planen, och den handlar om stadsbilden och platsens förutsättningar. Hur ser det omgivande stadslandskapet ut? En- och tvåvåningsbyggelse i Eriksdal på andra sidan järnvägen. Fd Seminariets trädgårdstomt på andra sidan Ringgatan med tillbakadragna villor för vaktmästare och rektor. På andra sidan ån en- och tvåvåningsbebyggelse för äldreboende samt några längor radhus, också här tillbakadragna från årummets grönska. Fyrisskolans idrottsplan och parkering och därbortom den långa tvåvåningslängan. Till sist yttre Luthagens två-, tre- och fyravåningshus.
I den beskrivna omgivningen ställs abrupt in en u-formad byggnadsmur, som från utsidan är sex våningar hög, till stor del dessutom med en indragen sjunde våning. Gårdshusen är något lägre med sina fyra våningar och en indragen femte. I stadsbilden kommer den nya bebyggelsen att te sig oproportionerligt hög och klumpig. Stadsplanering kan väl inte bara vara att packa in så många lägenheter som möjligt – bristen på lägenheter är, får man förmoda, tillfällig, men stadsbilden kommer att bestå under bebyggelsens hela livslängd. Det är därför viktigt att se till helheten.
Ett alternativ med fyra våningar och en indragen femte samt gårdshus i tre våningar med indragen fjärde är vad omgivningen tål. Detta skulle utan tvivel innebära ett plus för
stadsbilden i området i förhållande till planen. Ytterligare ett plus vore om det ansträngt långa, tvåvåniga parkeringshuset skulle kunna kortas till samma längd som bostadshuset innanför och därmed släppa förbi årummets grönska på ett mer generöst sätt.
Den bro av de föreslagna som känns meningsfull är den som leder vidare i Ringgatan och Seminariegatan och ligger närmast järnvägsbron. I övrigt bör åns vattenspegel lämnas fri.

För Föreningen Vårda Uppsala,
dag som ovan

Anna Nilsén, vice ordf. PO Sporrong, 2:e vice ordf


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *