Program för del av kv Idun

2005-09-14
angående program för del av kvarteret Idun, dnr 2004/20070-1

Styrelsen för Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av ovan nämnda programförslag och vill härmed anföra några synpunkter.

Föreningen ställer sig överlag positiv till en omdaning av kvarteret, men vill samtidigt föra fram några punkter dit särskilt uppmärksamhet bör riktas. Kvarterets relativt centrala läge samt dess miljö- och kulturhistoriska värde gör att planering och utformning av nya byggnader i kvarteret bör utarbetas med omsorg. Vi finner det glädjande att de två befintliga husen i kvarterets norra del ritade av Gunnar Leche och tidigare bland annat fungerat som kantin märks med planbeteckningens lilla q.
Angående Södergården och Västergården finner föreningen i enlighet med planförslaget, att de två byggnaderna, givet deras befintligt eftersatta skick, på tekniska och ekonomiskt försvarbara grunder kan ersättas av två nya byggnader. På grund av kvarterets läge i förhållande till stadskärnan anser vi även, att en ändring av den gällande detaljplanens våningshöjd om två till tre våningar är acceptabel. För att på ett passande sätt smälta in bland byggnaderna i den närmaste omgivningen bör dock höjden inte överstiga tre våningar.

Utformningen av byggnaden närmast Fyrisån bör särskilt beaktas:

• Dels bör den nya huskroppen inte komma för nära passagen. Det skulle kunna medföra att den upplevs som inkräktande och privatiserande på den befintliga gång- och cykelbanan. Den måste även fortsättningsvis framstå som tillgänglig för både gång- och cykeltrafikanter.

• Dels bör stor vikt läggas vid byggnadens yttre. Fyrisån är idag en del av stadens “finrum”. Fasaden längs med Fyrisån bör med andra ord utformas på ett sådant sätt att den uppfattas som visuellt representativ både för de gång- och cykeltrafikanter som färdas utmed Fyrisån samt för boende och besökare i det planerade kvarteret Fyrisvallen på motsatt sida av ån.

FVU ställer sig dock tveksam inför den tilltänkta höjden på huskroppen belägen vid Svartbäcksgatan. Trots att den sjätte våningen är indragen bör byggnadens höjd snarare begränsas till fem våningsplan för att mer anpassas till det bostadshus som ligger strax norr om den tilltänkta byggnaden.
Föreningen ser i sig inget hinder för en förtätning av det aktuella området som idag inrymmer en parkeringsplats, men efterlyser samtidigt framförhållning och långsiktighet både vad gäller planering och utformning av byggnader längs med Svartbäcksgatan. Dessa bör framarbetas utifrån en vision om hur framtidens Svartbäcksgata skall gestaltas, inte minst Svartbäcksgatans östra sida som idag rymmer en rad bensinstationer och diverse industrirelaterade verksamheter.

För Föreningen Vårda Uppsala,
dag som ovan

Anna Nilsén Anders Waxell
vice ordf styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *