Detaljplan för kvarteret Hugin samråd. Dnr 2017-003640

2020-05-11

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
Kommunstyrelsen
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se
uppsala.kommun@uppsala.se

FVU har tagit del av förslag till detaljplan och vill komma med följande yttrande.

Planen föreslår rivning av Uppsalas kanske finaste kontorsmiljö med en 70-talsarkitektur i klass med Pharmacia. Den ersätts av två kvartersblock med höga hus och trånga mörka gårdar, särskilt då kvarteret närmast Dragarbrunnsgatan, som med sina 35 m motsvara en 10-våningsbyggnad. En skala som inte återfinns i hela kvarter någonstans i den gamla rutnätsstaden.

Planen skapar ett nytt mörkt gatuschakt som med sin sneda riktning inte heller hör hemma i 1600-talets rutnätsplan. Enda positiva avbrott i bebyggelsen utgörs av förskolan mot Hamnesplanaden. Planen ruinerar den fina torgmiljön och lägger torget och Nyréns riksbankshus i slagskugga större delen av dagen. Dagens luftiga inramning av torget med generös grön förgårdsmark och betydligt lägre bebyggelse försvinner, många stora träd tas ner, och trots den ”nya” parken längs Hamnesplanaden, som i praktiken redan finns, försvinner ca 1200 m2 grönyta som i dag är tillgänglig och upplevs tillhöra torgmiljön. Varför har vi inte råd att behålla dessa kvaliteter?

ÖP förordar blandstaden. Varför ersätta arbetsplatserna med ytterligare bostäder i en stadsdel som redan starkt präglas av bostäder?

Så till frågan om konstmuseum i kv Hugin. Placeringen som fond i Kungsängsgatan som redovisas i utredningarna omöjliggörs i planen, trots att läget officiellt inte beslutats om. Att planen är ofärdigt studerad visas i bristen på illustrationer i form av fasader och gatubilder. Varför inte bevara och rusta upp kvarteret? Det måste vara den enda hållbara lösningen – själva uppförandet av en byggnad utgör hälften av dess ekologiska fotavtryck! Själva motivet för rivning – att byggnaden blockerar sambandet mellan Kungsängen och Industristaden – håller inte. I byggnaden finns redan en rymlig portik. En måttlig ombyggnad som avlägsnar de båda sneda betongskivorna och breddar och riktar om Kungsängsgatan är allt som behöver göras. Trafiktrycket på gatan är lågt, buss- och lasttrafik behöver inte gå här, mest handlar det om gående och cykeltrafik och det visuella sambandet med innerstaden. Tvärtom kan det upplevas som en intressant historisk kvalitet att stenstaden slutade här.

FVU delar inte alls slutsatserna i MKBn som har en klar inriktning mot att förorda rivning. Vi anser att kvarteret är en av stadens absolut finaste kontorsarbetsmiljöer. En vacker 70-talsarkitektur kombinerad med en luftig gruppering av friliggande volymer förbundna med glasade broar över gröna gårdsstråk. Arkitekterna Carlbring & Englunds kontors- och labkomplex var den enda byggnad i Uppsala som jämte Carl Nyréns Pharmacia hade sådana kvaliteter att det presenterades i tidskriften Arkitektur.

Bebyggelsen kan kompletteras mot Strandbodgatan. Ett mycket fint läge för ett nytt konstmuseum är hörnläget Strandbodgatan/Östra Ågatan, med accentuerad hörnbyggnad i Östra Ågatans fond, och med kontakt med Å-rummet och Stadsträdgården via klaffbron. Hörnbyggnaden skulle kunna vara den stora höga hallen för tillfälliga utställningar med restaurang på toppen. Entréplats mot Östra Ågatan och en grön skulpturgård innanför mot kontorsbyggnaden.

Coronaepidemin sätter dagens stadsbyggnadsidéer i ett nytt ljus. Vi måste bygga mindre högt och tätt och lämna mer plats för grönska. Det handlar inte bara om koncentration utan om människors hälsa och välbefinnande.

Uppsala dag som ovan

För Föreningen Vårda Uppsala

Sten Åke Bylund, Ordförande
PO Sporrong, Vice ordförande

Ett svar på ”Detaljplan för kvarteret Hugin samråd. Dnr 2017-003640

  1. Hej
    Håller helt med allt ni skrivit och vi har också kritiserat förslaget och yrkat på avslag. Illustrationen av en byggnad mot Fyrisån var gräslig och jag kan inte förstå att man kan tänka sig en sådan fasad mot ån. Räknade att minst 25 stora träd kommer att fällas om förslaget går igenom. Gårdarna blir små och mörka. Det här måste stoppas.
    Hälsningar Inger Sjöberg
    Stadplanegruppen UPS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *