Detaljplan, kv Svanen


050412
ang. Dpl för kv Svanen, dnr 2005/20050-1

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av ovan rubricerade samrådshandling, och ber att få avge nedanstående yttrande.

Föreningen har i och för sig redan i samband med Vision Dragarbrunn-remissen behandlat planerna för kv Svanen och ber härmed att i stort sett få upprepa det som skrivits i vårt remissvar rörande visionen.
H-Centrum. Föreningen anser, att den låga glasade byggnad som är tänkt att ligga framför det nuvarande komplexet har karaktär av provisorium och bör utgå ur planen. Vi skulle gärna se, att den nuvarande parkeringsytan förvandlades till en parkliknande mötesplats med serveringar etc. Denna del av Dragarbrunnsgatan behöver onekligen få mera liv. Detta bör dock ske utan att själva gatan ingår i detta parkrum. H-centrum tillhör i likhet med Pingstkyrkan en tid som fortsatt bör finnas representerad i staden, nämligen 1960–70-talet, som nu hunnit bli arkitektur-historia. Dessa komplex har båda hög standard och skulle kunna fungera som minnesmärken över en tid som annars gick hårt åt Uppsalas innerstad. De nämnda byggnaderna bör sålunda hanteras med varsamhet, och det här aktuella stadsrummet är synnerligen viktigt för hur H-centrum i sin helhet kommer att te sig. Vi anser, att en liten trädgårdsliknande park behövs här, trots närheten till Linnéträdgården som utgör en sluten enhet och inte är – och inte kan vara – tillgänglig på samma sätt.

För Föreningen Vårda Uppsala
Anna Nilsén, vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *