Detaljplan, Morkullevägen, N Sunnersta

Uppsala 2005-03-14

Förslag till detaljplan för Morkullevägen, Norra Sunnersta, Dnr 2004/20056-1

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerat förslag och vill med anledning härav framföra följande.

Föreslagen detaljplan utgör exempel på förtätning i överensstämmelse med antagen ÖP, här i form av randbebyggelse och omvandling av område planlagt som parkmark. Vidare gränsar planen till ett natur- och rekreationsområde där Gula stigen löper i angränsning till planerad bebyggelse och följaktligen måste flyttas mot norr.

FVU inser att bostadssituationen kan kräva vissa eftergifter vad gäller intrång i grönområden, men att framför allt tillgång på sådana i anslutning till bebyggelse måste beaktas och i sig kan resultera i rekommendation till avslag.

Detaljplaneförslaget är ett gränsfall, då god tillgång på grönområde inte kan förnekas, men att detta här utgörs av en ”korridor” mellan Sunnersta och Gottsunda, tänkt att ge en naturupplevelse, inte minst vid vandring längs Gula stigen. Följden av planerad bebyggelses intrång blir (som påpekats i förslaget) att de nämnda stadsdelarna fysiskt och upplevelsemässigt länkas något närmare varandra. FVU anser att denna effekt talar mot intentionerna till skapandet av denna gröna korridor. Det skall dock framhållas att förslaget säkrar tillgängligheten via GC-stråk och i övrigt genom avbrott i bebyggelsen.

Planförslaget innebär villabebyggelse i högst två våningar på 21 tomter och flerbostadshus i tre våningar för i första hand seniorboende. Bebyggelsen fördelas på tre grupper längs Morkullevägen och medför ett sammanhållet gaturum.
FVU anser att bebyggelse med trevåningshus kan bli alltför dominerande, särskilt med hänsyn till naturupplevelsen från Gula stigen och att möjligheten beaktas att dessa hus gestaltas i suterräng-utförande.

Planförslaget visar även på behovet av översiktlig planering vad gäller disposition av bebyggelse inom stadsdelar. Den aktuella planen borde i ett tidigare skede ha kopplats ihop med Dp för del av kv. Beckasinen (Dnr 2003/2057-1), vilken gäller uppförandet av radhus i centrala Sunnersta. I detta område skulle seniorbostäderna ha passat avsevärt bättre, med tanke på såväl sociala som gestaltningsaspekter, dvs. närhet till service och kollektivtrafik och en skala som bättre harmonierar med omgivningen. Radhusen skulle lättare kunna smälta in i den småskaliga bebyggelsen längs Morkullevägen. Detta har tidigare framförts till Fredrik Wallin, handläggare av detta planförslag och han har förtjänstfullt undersökt möjligheten till ”byte” av bebyggelse mellan planområdena, men funnit att vi var för sent ute denna gång.

FVU rekommenderar, med tvekan, att förslaget inte avslås, under förutsättning att största möjliga hänsyn beaktas gällande grönområdets tillgänglighet och karaktär samt flerbostadshusens skala och utformning.

Lars Bagge
Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *