Föreningen Vårda Uppsala. Årsmötesprotokoll 2011

FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALA

PROTOKOLL fört vid årsmötet den 28  april 2011 i Stabby prästgård.

§ 1. Årsmötets öppnande. PO Sporrong valdes till ordförande och Kristina Berglund till protokollförare.Ordföranden hälsade välkommen och gav en kort resumé med anledning av föreningens 50-årsjubileum.

§ 2. Val av justeringsmän. Till justeringsmän valdes Margareta Nordell och Ulf Renborg.

§ 3. Utlysning av mötet. Konstaterades att mötet blivit vederbörligen och i laga ordning sammankallat.

§ 4. Verksamhetsberättelse. Styrelsens verksamhetsberättelse hade bifogats kallelsen till årsmötet. Ordföranden beskrev verksamheten under det gångna året, bl a en föreläsningsserie under rubriken “Mitt Uppsala” som avslutades våren 2010, en föreläsningsserie under rubriken “Uppsala- stad med anor och ståtliga hus” som påbörjades hösten 2010 samt 27 remissyttranden i planärenden. Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 5. Revisorernas berättelse. Ordföranden föredrog revisionsberättelsen. Resultat- och balansräkningen för år 2010 godkändes.

§ 6.  Ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§ 7. Val av ordförande. PO Sporrong omvaldes till ordförande för föreningen, tillika styrelsens ordförande.

§ 8. Val av ledamöter. Valberedningens ordförande inledde med meddelandet att styrelseledamoten Lars Bagge, tidigare föreningens ordförande, under året avlidit samt uttryckte styrelsens saknad efter denne högt värderade ledamot. Erika P. Björkdahl, Tomas Lagerström och Ingemar Ehlin har meddelat att de avgår ur styrelsen. Ledamöter som omvaldes: Kristina Berglund, Sten Åke Bylund, Kristina Dahlberg, Bengt Jonsell, Wibjörn Karlén, Anders Lönnqvist, Anna Nilsén, Thomas Nybrant, PO Sporrong, Liliane Taube, Mats Wahlberg, Henrik Widmark och Sven Georg Zeitler. Nya ledamöter som invaldes enligt valberedningens förslag: Finn Landegren och Isabelle Peterson.

§ 9. Val av revisorer. Revisorerna Torsten Lidberg och Ann-Christine Lindblom samt suppleanterna Gunnar Ekman och Anna Hultquist omvaldes.

§ 10. Utseende av valberedning. Till ledamöter i valberedningen omvaldes Anders Lönnqvist, Anna Nilsén och Elisabeth Zdansky med Anna Nilsén som sammankallande.

§ 11. Fastställande av årsavgift. Årsavgiften föreslogs oförändrad och fastställdes till 125 kr för enskild person med tillägg 25 kr för annan familjemedlem.

§ 12. Inkomna motioner. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 13. Övriga frågor. Frågor ställdes vad styrelsen anser om planerna på bebyggelse i Seminarieparken samt ett högt hus i kv Plantskolan nära slottet. Ordföranden anförde att styrelsen är mycket kritisk till förslagen och att brev översänts till berörda parter i båda ärendena samt att  yttrande avgivits över samrådsförslaget till detaljplan för Seminarieparken. Styrelsen kommer även i fortsättningen att agera i dessa ärenden genom remissvar mm.

§ 14. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet                                                                  Justeras

……………………………..                                                       ………………………………..                                           …………………………….

Kristina Berglund                                                             Margareta Nordell                                                    Ulf Renborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *