Förslag till Kulturpolitiskt program


041117
angående förslag till Kulturpolitiskt program, dnr KTN-2004-0224.005.

Föreningen Vårda Uppsala tackar för möjligheten att få ta del av och yttra sig över förslaget till Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun, där framför allt de sista punkterna berör Föreningens bevakningsområde. Vi kommer att här koncentrera oss på dessa.

Beskrivningen av stadens speciella förutsättningar stämmer väl överens med Föreningens uppfattning av dem, vilken Föreningen nyligen fäst på tryck i sin nyutkomna bok Uppsala – då, nu och i framtiden. Vi tackar än en gång för det ekonomiska stödet till tryckningen av detta arbete. Att det i föreliggande förslag läggs viss betoning på landskapsbildens kulturella värde gläder sålunda Föreningen Vårda Uppsala. Slättlandet runt Uppsala med dess speciella karaktär utgör en skatt att värna om och skydda mot exploatering i en tid då det stora behovet av bostadsbyggande har fört in det lättbebyggda slättlandet i farozonen. Att informera om slättens och åkerholmarnas kulturella betydelse och historiska bakgrund tycks oss därför av högsta prioritet. Uppsalaslätten är en viktig del av kulturarvet och är, som det uttrycks i förslaget, ett riksintresse.
En annan faktor som glatt Föreningen vid läsningen av utkastet är poängterandet av småindustrins betydelse för Uppsalas framväxt. I utkastet nämns Nymans, Ekeby och Slotts. Av dessa är de två förstnämnda numera nedlagda. Vi skulle därför vilja tillägga ett par viktiga, levande exempel, nämligen kvarnverksamheten och kaffetillverkningen. Kvarnen, numera Nord Mills men med lång uppsalahistoria, och det mer än hundraåriga Lindvalls kaffe ligger båda i utkanten av den gamla stadskärnan och bör få behålla denna plats och därmed skapa liv och variation i stadsbebyggelsen. Samtidigt utgör de genom sin placering milstenar i stadens fysiska utveckling. Kaffefabrikens gröna fyr är därtill ett välbekant och kärt landmärke för dem som kommer söderifrån, annonserande att man nu nått stadskärnan. Att “fyren“ ännu lyser är lika kärt för stadens invånare. När det gäller ensemblen av kvarnbyggnader nere vid ån, kan det inte nog betonas hur värdefull den är för stadsmiljön. Den skapar tillsammans med närliggande byggnader, kajen och det ännu bevarade tullhuset en genuin hamnupplevelse och därmed en kontakt bakåt till den tid, då nyttotrafik i långt högre grad än nu löpte in till stadens hjärta. Stråket från Islandsbron utåt mot Kungsängen är synnerligen upplevelserikt och bör få förbli så. Det har därigenom blivit ett mycket populärt promenadstråk. Det bör inte “parkifieras“ eller berövas sin genuina och varierade karaktär på annat sätt utan få berätta om äldre epoker i stadens historia även för framtida generationer. Att inslag av verksamheter som de ovan nämnda förekommer i stadsbilden är ett stort kulturellt värde.
Vi ser det som mycket positivt, att industrihistoria finns med bland de strategiska punkterna och har endast velat betona den ännu levande industrins kulturella och miljömässiga betydelse för stadsmiljön liksom vikten av värna om den och genom information förtydliga dess historiska och miljömässiga värde.
Föreningen Vårda Uppsala finner skissen till Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun väl utformad på de områden som Föreningen har anledning att yttra sig om.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén
Vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *