Höstbrev 2005

Höstbrev 2005

Höstexkursion söndagen den 9 oktober

Föreningen Vårda Uppsala inbjuder härmed sina medlemmar till en guidad busstur till några aktuella, nyuppförda eller planerade bostadsområden i stadens periferi.

Vi kommer att stanna till i Rickomberga, Starbo, Stenhagen, Luthagen, Bergsbrunna, Slavsta, Nyby och Börjetull. Huvudguider under resan är arkitekt PO Sporrong och ingenjör Lars Bagge.

Tid: Söndagen den 9 oktober med avfärd kl 13.00. Samling framför Centralstationen, där en Bergsbrunna-buss väntar. Ta gärna med egen kaffekorg och något gott därtill! Bussen återvänder till Centralstationen kl 16.30 ca.

Deltagarantalet är begränsat till 50 personer. Familjemedlemmar är hjärtligt välkomna – liksom ickemedlemmar i mån av plats – att följa med på turen! Anmälan senast den 4 oktober till sekreteraren per tel 018-15 78 08,
E-post: elina.antell@telia.com

Välkomna!

Aktuellt från styrelsen

Årsmötet 2005
I föreningens årsmöte, som hölls den 13 april på Upplandsmuseet, deltog 20 medlemmar. Vice ordf Anna Nilsén har under det gångna året fungerat som ordförande. Som sammankallande i valberedningen redogjorde hon för valberedningens förslag att i brist på kandidat till ordförandeposten vakantsätta denna under ytterligare ett år. Styrelseledamoten PO Sporrong har erbjudit sig att fungera som 2:e viceordförande och vid behov träda i ställe för Anna Nilsén. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
Styrelsens förslag till stadgeändring, som i en första dragning godkänts av höstmötet den 26 september 2004, presenterades på nytt för årsmötet. Årsmötet gav sitt bifall till de nya stadgarna, som därmed vunnit giltighet och börjar gälla från och med årsmötet.

Efter mötet höll arkitekt, professor em John Sjöström, Stockholm, ett föredrag med temat ”Hela staden – från mellanrum till stadsrum” med avstamp i sin nya bok om god stadsplalnering och om attraktiva och långsiktigt hållbara stadsmiljöer.

Styrelsens sammansättning 2005

Lars Andersson, FD, historiker, univ lektor lars.m.andersson@hist.uu.se
Elina Antell, journalist, redaktör,FVU:s ordinarie sekreterare elina.antell@telia.com
Lars Bagge, docent, forskn.ingenjör, samhällsplanerare lars.bagge@spray.se
Anders Bexelius, arkitekt bexelius.companyarkitekter@telia.com
Roger Björklöf, enhetschef vid datortek roger.bjorklof@laromastaren.com
Margareta Brattström, Jur.dr
Kristina Dahlberg, arkitekt, bitr sekr kristina-dahlberg@telia.com
Anders Gillgren, FM, systemdesigner agillgren@comhem.se
Bengt Jonsell, professor bergianus em bengt.jonsell@tele2.se
Torsten Lidberg, bankman, skattmästare eriklidb@algonet.se
Kia Lindblom, JK, rådman ann-christine.lindblom@tup.dom.se
Anna Nilsén, docent, konstvetare, v ordf anna.nilsen@konstvet.uu.se
Linda Qviström, antikvarie, arkeolog linda.qvistrom@upplandsmuseet.se
Per-Ove Sporrong, arkitekt, 2:e v ordf info@reinius-sporrong.se
Liliane Taube, FK, f inst sekr, bitr sekr
Mats Wahlberg, docent, 1:e forskningsarkivarie mats.wahlberg@sofi.se
Emma Wallrup, FM, intendent, växtekolog n9emmwal@stud.slu.se
Anders Waxell, FD, kulturgeograf anders.waxell@kultgeog.uu.se

Områdesbevakning (områdesansvarig med kursiv stil):

ÖVRE FJÄRDINGEN: Lars Andersson, Margareta Brattström, Elina Antell, Mats Wahlberg
NEDRE FJÄRDINGEN: Anders Bexelius, Kristina Dahlberg, Bengt Jonsell, Liliane Taube, Emma Wallrup
KUNGSÄNGEN: Lars Bagge, Anders Gillgren, Anna Nilsen, Linda Qviström
SVARTBÄCKEN: Kia Lindbrom, Per-Ove Sporrong, Roger Björklöf, Anders Waxell

Styrelsens arbete under våren
Styrelsen har hittills under året haft sex protokollförda sammanträden: den 12 januari, den 9 februari, den 16 mars, den 19 april och den 1 juni, samt efter sommaruppehållet, ett första höstsammanträde den 31 augusti.

Föreningen gästades av stadsantikvarien Dan Thunman i samband med styrelsemötet den 9 februari. Styrelsen kunde då informera sig bl a om den inventering av 1960- och 70-talsbebyggelse som Kulturförvaltningen planerar att genomföra. Denna inventering är angelägen enligt stadsantikvarien inte minst med tanke på den stundande omdaningen av H-centrum, moderniseringen av Pingstkyrkan, Göteborgs nation med flera byggnader i stadskärnan. Styrelsen följer detta arbete med intresse och tar gärna emot förslag från medlemmarna på representativa byggnader från perioden. Kontaktperson i styrelsen: arkitekt Anders Bexelius, tel 018-10 83 47, E-post: bexelius.companyarkitekter@telia.com

Detaljplaneförslag med allt mer tilltagna hushöjder, frågor om förtätning och stadens utbyggnad, byggande på park- och åkermark, liksom arbetet med ny trafikplan för innerstaden har engagerat styrelsen och resulterat i ett stort antal yttranden under första halvåret. Samtliga skrivelser och remissvar kan läsas i sin helhet på Föreningen Vårda Uppsalas hemsida www.vardauppsala.se.

Uppsala är en expanderande stad. Styrelsen har konstaterat att det blivit något av en trend att planförslagen nu föreskriver förtätning med allt högre hus – med 6-7 eller t o m fler våningar – ofta med en indragen takvåning. Föreningen efterlyser ett större helhetsgrepp hos planförfattarna om stadsbilden, om gestaltningen av gaturummet och det omgivande landskapet, som t ex i de aktuella plan- och programförslagen för kv Fyrisvallen, kv Idun och kv Herräng.

Många nya bostadsområden har under senare år kommit till i stadens ytterområden, flera planeras. Styrelsen har därför beslutat att årets höstarrangemang skall ägnas somliga av dessa områden för att ge Föreningen Vårda Uppsalas medlemmar tillfälle att tillsammans med styrelsen bese och diskutera den nya eller den planerade bebyggelsens utformning och lokalisering.

Föreningen har uttryckt sitt gillande över kommunens ambition att försköna staden genom att alltmer ta årummet i anspråk. Årummet är ett viktigt vattenhål i staden. ”Solbryggorna” i ån har dock gett föreningen anledning att peka på problematiken kring gestaltningen av det offentliga rummet, som Fyrisån med sin vattenspegel och sina stränder är en del av. Gränsen mellan det offentliga och det privata tenderar att bli otydlig om upprustning inte sker med varsamhet om den stramhet som hör det offentliga rummet till.

I en skrivelse till Arostornet AB har föreningen nyligen tagit avstånd från planerna att inrätta en hamburgerbar i den nuvarande Rådhussalongen vid Stora Torget, ett renässanstorg och något av stadens finrum. Föreningen vill också värna om de arkitektoniska och stadsplanemässiga kvaliteterna i Norra Kvarngärdet – ett riksintresse för kulturminnesvården – som nu är aktuellt för eventuell förtätning.

Ett axplock avsända skrivelser

Kv Ubbo/Odinslund
Föreningen avvisar alla planer på bebyggelse vid Odinslund, en klassisk uppsalamiljö och ett riksintresse för kulturminnesvården, men kan tänka sig den mindre nybyggnaden invid parkeringsinfarten. Föreningen föreslår att kommunen dels förvärvar den aktuella marken och klassificerar den som parkmark, dels att husen i Odinslund används för konstnärliga ändamål i framtiden. Föreningens vice ordförande Anna Nilsén har också i en debattartikel i UNT den 17 september framfört föreningens synpunkter och kritik mot nybyggnadsplanerna.

Tropiska växthuset i Botaniska trädgården
I sin skrivelse, riktad till rektorn vid Uppsala universitet, Statens fastighetsverk, Kommunstyrelsen och Fastighetskontoret i Uppsala kommun, påminner föreningen om den betydelse som ett tropiskt växthus har för varje botanisk trädgård. I Uppsala har en tropisk växtsamling funnits sedan Linnés dagar. I Sverige finns endast tre jämförbara anläggningar – i Bergianska trädgården i Stockholm och i de botaniska trädgårdarna i Göteborg och i Lund. Enligt Vårda Uppsala är det därför en nationell angelägenhet att Tropiska växthuset i Uppsala bevaras. Växthuset är ett uppskattat besöksmål och framstår som en omistlig del av Uppsalas sevärdheter. Det blir svårt för Uppsala universitet och Uppsala kommun att stå tillsvars för en nedläggning när världens blickar Linnéåret 2007 riktas mot botaniken i Uppsala, menar föreningen och föreslår att ombyggnaden eventuellt skulle kunna finansieras inom ramen för exploateringen av kv Blåsenshus.
Det tropiska växthuset kommer, som sedermera tillkännagivits, att räddas för framtiden.

Detaljplan för del av kv Observatoriet
Den föreslagna detaljplanen innebär förtätning inom ett grönområde i innerstaden. Föreningen inser behovet av studentbostäder, men är principiellt mot intrång på parkmark och andra fria grönområden inom staden och i dess grönbälten. För kvarteret gäller planen från 1959, som medger bebyggelse i 3-4 våningar för allmänt ändamål, som institutioner och skolor. Föreslagen planändring innebär att bebyggelse nu medges för bostadsändamål inom en begränsad del av kvarteret och på mark med bebyggelseförbud. I planen föreslås två lamellhus i sex våningar längs Luthagsesplanaden, försedda med breda flyglar åt söder, samt tre punkthus i sex våningar söder om lamellhusen. Föreningen anser dock att förslaget bättre än de tidigare beaktar anpassning till områdets topografi, omgivande bebyggelse och bevarande av grönområde. Respektavstånd till Observatorieparken liksom bebyggelsens gestaltning har också förtydligats. Föreningen ställer sig därför försiktigt positiv till förslaget under förutsättning att kvarvarande grönområdet bevaras och anges som skyddad parkmark och att kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken prioriteras genom att hållplatser, separata kollektivfiler och cykelbanor ges utrymme längs Luthagsesplanaden.

Vision Dragarbrunn
Föreningen betraktar visionen som ytterst preliminär. Föreningen ser gärna att Dragarbrunnsgatan ges en ansiktslyftning, under förutsättning att stadens anrika rutnät förblir tydligt i stadsbilden. Föreningen motsätter sig varje blockering av det nuvarande gaturummet med inglasade utbyggnader, överglasning eller andra siktblockerande element i Dragarbrunnsgatan eller dess korsande gränder. Gaturummet får heller inte övermöbleras utan måste vara väl sörjt för framkomligheten, t ex för brandkår och annan nyttotrafik. Det är också viktigt att handeln tillåts leva i centrum.
Föreningen anser vidare att den låga, glasade byggnad som är tänkt att ligga framför H-Centrum bör utgå ur planen. Den nuvarande parkeringsytan kan istället förvandlas till en parkliknande mötesplats med serveringar för att skapa mer liv i gatubilden. H-centrum tillhör i likhet med Pingstkyrkan den 1960-70-talsbebyggelse som bör finnas representerad i staden.

Trafikplan för Uppsala stad, trafikstrategi för innerstaden
Föreningen konstaterar med tillfredsställelse att samrådshandlingen om trafikplanen fått beteckningen strategi – att det fortsatta arbetet kan förväntas omfatta en kollektivtrafikplan och en koppling till Översiktsplan för Uppsala stad 2002 och den pågående översiktsplanen för hela kommunen med tidshorisonten 2030.
Föreningen sympatiserar med målsättningen att skapa ett attraktivt, flaneringsvänligt och utökat city kringgärdat av huvudgator för biltrafiken. Vidare delar föreningen åsikten att citykärnan skall kunna nås med privatbil, om än med reducerad framkomlighet och hastighet, men betonar att karaktären av rutnätsstad ej får utplånas genom total igensättning av gränderna med vidlyftiga glaskonstruktioner.
Att det blivande resecentret skall utgöra den viktigaste knutpunkten för såväl tåg som den lokala kollektivtrafiken är utmärkt, men får inte förta behovet av att citykärnan måste kunna nås med turtäta lokala stomlinjer. Det föreslagna systemet av busstråk lämnar ett oacceptabelt stort område kring Stora Torget och Drottninggatan utan bekvämt gångavstånd till hållplatser.
Betr gatumiljöer i stadskärnan och innerstaden vill föreningen mana till återhållsamhet med möblering av gaturummet. Blompottor, trädplantering o dyl bör inte förekomma i sådan utsträckning att de förtar intrycket av gaturummets gestaltning eller hindrar framkomligheten för sjuktransporter, brandkår och annan nödvändig trafik.
Föreningen framför sammanfattningsvis även önskemålet om planering för spårbunden framtida lokaltrafik. För att minska biltrafiken, som bör betraktas som ett komplement, bör ett attraktivt och kostnadseffektivt kollektivtrafiksystem skapas med kapacitet att klara masstransporterna i samverkan med den planerade pendeltågstrafiken inom staden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *