Program för Studenternas IP

050825
ang. program för Studenternas idrottsplats. Dnr 2004/20001-1

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av ovanstående program och ber härmed att få avge sina synpunkter på detsamma.

Det område som är föremål för analys och förslag utgörs av hela idrottområdet och Kap fram till Kungsängsleden, området mellan ån och Ulleråkersvägen, samt dessutom åsen med Sten Sture- monumentet, avgränsad av Sjukhusvägen, Uppsala Science park och Eklundshov.
De flesta förändringar som föreslås är vettiga och okontroversiella. Idrottsytorna moderniseras och kompletteras med nya läktare, fasta och flyttbara, allt för att hålla god standard med tanke på stora evenemang bl a SM-finalen i bandy. Det handlar också till en del om uppsnyggning och tillgänglighet – bort med stora trista grusytor, nätstaket och baracker. Ordnade passager på distinkta ställen.
Två nya gång- och cykelbroar från Kungsängen på andra sidan ån, som är på väg att bli en ny stadsdel med stor andel bostäder, föreslås samt därtill en bilbro i Strandbodgatans förlängning. Målet är förstås att göra åsen tillgänglig liksom också arbets- och rekreationsområdena där bortom. På denna del av förslaget har Föreningen dock synpunkter.
I områdets södra del, mot Kungsängsleden, föreslås stadens festivalplats ligga. Efter årets regniga premiär krävs dock åtgärder för att förbättra ytskikten.

På tre punkter vill Föreningen framföra invändningar och efterlysa mer nyanserade resonemang:

• När det gäller åsen: Allt tal om annonsering och informationstavlor riskerar att ta bort de naturkvaliteer man gärna upplever på egen hand. Risk finns också för ett överutnyttjande av åsen vad gäller tillrättalagda aktiviteter – mountainbikebana t ex hör väl inte hemma här!

• När det gäller bebyggelse: Tänkbara byggrätter redovisas väster om sommararenan mot Sjukhusvägen, längs passagen mellan sommar- och vinterarenorna, i smala zoner runt vinterarenorna samt i ett helt kvarter söder om anläggningarna, där minigolfen finns i dag. Med tanke på verksamheterna, trafik, buller och inte minst festivalområdet, känns bostäder här inte rätt. Området skall ju öppnas upp och vara utpräglat publikt – bostäder har egenskapen att privatisera sin närmsta omgivning. Arbetsplatser skulle däremot ha fördelen att parkeringsytorna kunde dubbelutnyttjas effektivt. Lokaler med anknytning till Akademiska sjukhuset nämns som en möjlighet.
Mot ån längs Flusterpromenaden förläggs låga publika byggnader: kafé, restaurang, kanotuthyrning, och minigolfen flyttas hit. Hushöjden blir här 1– 2 våningar. Det är bra. Föreningen är också positiv till att inga verksamheter eller arrangemang i detta program tillåts inkräkta på eller på något vis privatisera årummet. När det gäller detta, har vi tyvärr sett förslag i annan riktning på andra håll i staden.
Högre bebyggelse kan förläggas mot Ulleråkersvägen. Höjden bestäms av önskvärda fria siktlinjer mot åsen, slottet och domkyrkan. Mellan Sjukhusvägen och sommararenan är en större byggnad möjlig som också skulle kunna rymma en tunnelmynning i form av en port. Och vi är därmed framme vid den tredje och känsligaste punkten.

• När det gäller trafiken och broarna: Hamnen med båttrafik och större segelbåtar ända inne vid Islandsbron är idag en mycket stor tillgång för själva stadskärnan. Båttrafikens möjligheter och den fria sikten söderut skulle bli starkt försämrade av en körbro med omfattande trafik i Strandbodgatans förlängning. Trafiken skulle också skapa en barriär med trista gångtunnlar mellan stadspark och idrotts- och rekreationsanläggningar. Ändå känns denna förbindelse söder om city nödvändig som en avlastning av Islandsbron. Vi anser därför, att tunnelalternativet seriöst bör utredas. Problemet är de raviner som uppstår vid ned- och uppfart. Mycket skulle vara vunnet om uppfarten mot Sjukhusvägen kunde tas omhand av en byggnad. Strandbodgatan mellan kvarteren Hugin och Munin har kapacitet att svälja en ordinär nedfart. Nackdelarna med tunnelalternativet uppvägs i detta fall flera gånger om av fördelarna.
Endast en cykelbro kan accepteras, och då bör den väljas som föreslås ligga i stråket mellan sommar- och vinterarenorna. Den befinner sig dessutom mitt emellan Islandsbron och Kungsängsleden. Gångbron måste vara lätt och elegant, i möjligaste mån genomsiktlig och lätt kunna öppnas för båttrafiken in till Islandsbron. En intressant arkitektonisk och teknisk uppgift att lösa.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén PO Sporrong Kristina Dahlberg
Vice ordförande 2.e vice ordförande bitr. sekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *