Kallelse till årsmöte 2018

Kallelse till årsmötet 2018

Föreningen Vårda Uppsalas årsmöte äger rum torsdagen den 26 april kl. 18.00 (precis)

i Träffpunkt, Storgatan 11, 1 tr. Årsmötet beräknas vara avslutat ca kl. 18.30.

Därefter hälsas medlemmarna hjärtligt välkomna till debatt om den fortsatta förtätningen av Uppsala.

Håll utkik i UNT under rubriken Föreningar för vidare information i mitten av april!

Dagordning för årsmötet

1. Val av ordförande och protokollförare vid mötet.

2. Val av två justeringsmän.

3. Fråga om årsmötet blivit vederbörligen och i laga ordning sammankallat.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse.

5. Revisorernas berättelse.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

7. Val av ordförande i föreningen tillika styrelsens ordförande.

8. Val av ledamöter i styrelsen.

9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

10. Utseende av valberedning.

11. Fastställande av årsavgiften.

12. Ändring av §4 i stadgarna.

13. Behandling av inkomna motioner.

14. Övriga frågor

§ 4 i stadgarna: ”Rätt till medlemskap tillkommer var och en som har intresse för föreningens syften, juridiska såväl som fysiska personer. Medlemskap vinns genom erläggande av fastställd medlemsavgift. Varje medlem har en röst.”

Förslag till ändring: ”juridiska såväl som fysiska personer” stryks.

Uppsalas fortsatta tillväxt

Föreningen Vårda Uppsala bjuder in till en utfrågning och politisk diskussion om hur vi ska kunna förena fortsatt förtätning med de politiska visionerna om en hållbar attraktiv stad med en stärkt identitet.

Medverkande är kommunalråden Erik Pelling (S), Maria Gardfjell (MP), Mohamad Hassan (L), Therez Olsson (M), Stefan Hanna (C) och Hanna Victoria Mörck (V). Mörck är ledamot av kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott och ersättare i kommunstyrelsen.

Fritt inträde

Program för våren 2018

Temat för vårens program är Uppsalas fortsatta tillväxt. Varje dag ser vi hur Uppsala växer och förändras. Det finns mycket att glädjas åt, men även delar som vållar debatt och ifrågasättande. Inför höstens val vill vi i Föreningen Vårda Uppsala åskådliggöra olika aspekter på de problem som kan uppstå när staden växer och förtätas. Vi bjuder in till tre kvällar då vi kommer att belysa möjligheterna till långsiktigt hållbar tillväxt av Uppsala. Först bjuder vi in byggentreprenörer, sedan en arkitekt som kan ge synpunkter på Uppsalas utveckling och till sist en utfrågning och debatt med ledande politiker i Uppsala.

Välkomna till en intressant vår!

Tisdagen 20/2 Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30–20.30

Hur ser representanter för AB Uppsalahem och några berörda byggentreprenörer på möjligheterna att förverkliga sina visioner inom de ramar som kommunens politiker ger? Du inbjuds härmed att ta del av berörda aktörers erfarenheter och komma med Dina egna synpunkter på Uppsalas tillväxt.

Tillfälle ges till frågor och diskussion.

Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

Tisdagen 20/3 Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30–20.30

Uppsalas fortsatta tillväxt. Kan Uppsala förtätas och växa på ett långsiktigt hållbart sätt och med bibehållen god kvalitet i boendet? Arkitekt SAR Torbjörn Einarsson kommenterar några av Uppsalas aktuella planer för fortsatt utbyggnad.

Torbjörn Einarsson arbetar på Arkitektkontoret Arken och är redaktör för handboken Kajer mot det gröna som Delegationen för hållbara städer finansierat. Kajer mot det gröna handlar om hur man kan sätta gränser för spridningen av staden och planera så att bland annat grönområden blir intressantare. Torbjörn Einarsson har även medverkat i inledningsskedet av planeringen av Rosendal i ett nordiskt parallellt uppdrag/tävling.

Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

Torsdagen 26/4 Årsmöte Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.00–20.30

18.00–18.30 Årsmöte

18.30–20.30 Politisk debatt

Föreningen Vårda Uppsala bjuder in till en utfrågning och politisk diskussion om hur vi ska kunna förena fortsatt förtätning med de politiska visionerna om en hållbar attraktiv stad med en stärkt identitet.

Medverkande är kommunalråden Erik Pelling (S), Maria Gardfjell (MP), Mohamad Hassan (L), Therez Olsson (M), Stefan Hanna (C) 
och Hanna Victoria Mörck (V). Mörck är ledamot av kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott och ersättare i kommunstyrelsen.

Fritt inträde

Verksamhetsberättelse för år 2017

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Carl Erik Bergold, Patrick Björklund (avgick ht 17), Mats Börjesson, Ulla Björkman, Sten Åke Bylund (1:e vice ordf.), Kristina Dahlberg, Agneta Götlind (sekr.), Mats Jonsell, Kia Lindblom (avgick ht 17), PO Sporrong (2:e vice ordf.), Sverker Söderberg, Liliane Taube, Mats Wahlberg, Anna Micro Vikstrand (ordf.) och Henrik Widmark.

Valberedning: Ulla Björkman sammankallande. Övrig ledamot Anders Lönnqvist.

Revisorer: Torsten Lidberg och Anders Lönnqvist. Suppleanter: Margareta Brattström och Anna Hultquist

Föreningen hade vid årets slut 227 medlemmar.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Under år 2017 har nedanstående yttranden avgivits till Uppsala kommun m.fl. instanser:

11 januari 2017                                         Ang dpl för Norra Kapellgärdet, dnr PBN 2014–000155

2 februari 2017                                         Ang planprogram 2016 för Eriksberg och Ekebydalen, dnr PBN 2015-000015

3 mars 2017                                                                    Ang Södra staden, fördjupad översiktsplan. Utställning, dnr KSN 2012-0452

10 mars 2017                                                                  Ang dpl för Södra Gunsta, etapp 2, dnr PBN 2016-3135. Samråd.

24 mars 2017                                                                  Ang dpl för del av Rackarberget, dnr PBN 2015-001530. Samråd

3 april 2017                                                                    Ang överklagande av Kammarrättens dom i mål 2417-16 ang Mikaelsplan

10 maj 2017                                                                   Ang dpl för Rickomberga 29:1 m fl, kvarteret Pumpen, dnr 2017-000554. Samråd

10 maj 2017                                                                   Ang strukturprogram för främre Boländerna, dnr PBN 2015-000620. Samråd

10 maj 2017                                                                   Ang dpl för Studenternas IP, dnr PLA 2012-020161. Granskning

18 maj 2017                                                                   Ang dpl för kv Oden mm, dnr PBN 2014-000019. Samråd

18 maj 2017                                                                   Ang dpl för del av kv Plantan, dnr PBN 2015-002019. Samråd

10 juni 2017                                                                   Ang dpl för del av kv Dagfrid, dnr PBN 2014-001126. Samråd

23 augusti 2017                                        Ang dpl för kv Vapenhuset, med flera, dnr: PBN 2014-001703. Samråd

24 augusti 2017                                        Ang yttrande rörande kammarrättens dom i mål 2417-16, Mikaelsparken

3 september 2017                Ang dpl för Luthagen 9:1, Uppsala kommun, dnr PBN 2015-003263. Samråd

11 september 2017 Ang dpl för Kvarngärdet 28:3, dnr 2016-002002. Samråd

27 september 2017 Ang dpl för kv Pantern, dnr PBN 2015-002007. Samråd

5 oktober 2017                                                               Ang dpl för Börjetull, dnr PBN-2017-287. Samråd

30 oktober 2017                                       Ang dpl för kv Sigbjörn, Torbjörns torg, dnr PBN 2017-002462. Samråd

20 november 2017 Ang dpl för Nytt kraftvärmeverk i Boländerna dnr PBN 2013-000404. Samråd

12 december 2017 Ang dpl Gamla Uppsala 21:20, del av. Dnr PBN 2013–000489. Granskning

19 december 2017 Ang dpl kv Sagan och kv Vinghästen. Granskning

19 december 2017 Ang dpl Rackarberget, Uppsala kommun. Dnr PBN 2015-001530. Granskning

Programverksamhet

6 februari Torbjörn Fulton Uppsala slott – en misshandlad byggnad

30 mars Magnus Alkarp ”Jag ska kväda en annan visa” – Olof Rudbeck och Uppsala (Inställt)

6 april Per Ström Universitetet i Uppsala – på gott och ont

19 april panelsamtal Uppsala bygger mest i landet. Vart är Uppsala på väg?

5 september panelsamtal Hur kan Uppsala växa och utvecklas utan att staden förlorar sin själ?

9 november Magnus Alkarp ”Jag ska kväda en annan visa” – Olof Rudbeck och Uppsala (Inställt)

26 november Jan von Bonsdorff och Thomas Hård Studiebesök i Humanistiska teatern

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Debattartiklar

15 maj i UNT av Anna Micro Vikstrand Okänslig förtätning, om planerade höghus i Ekeby.

18 juli i UNT av Sten-Åke Bylund Utveckla östra åstranden.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Övrig verksamhet

Ett flertal av styrelsens ledamöter har under året deltagit i debatter och informationsträffar.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Medlemskontakter

Förutom årsmöteskallelsen i april utgick i september det vanliga höstbrevet till medlemmarna, båda med post samt dessutom hälsningar via mejl inför sommaren och till jul, av kostnadsskäl tyvärr bara till dem som meddelat mejladress till föreningen antingen vid inbetalningen av årsavgiften eller via mejl till info@vardauppsala.se. Alla som har mejladress men inte meddelat den bör snarast göra detta. Under året har flera medlemmar hört av sig till styrelsen om ärenden som de önskar att föreningen ska agera i eller hålla under uppsikt.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kontaktuppgifter

Postadress: Anna Micro Vikstrand, Stabby allé 9A, 752 29 Uppsala

E-post: info@vardauppsala.se

Medlemsavgift: 150 kr/år, ytterligare familjemedlem 50 kr/år. • Plusgiro: 3 67 00 – 3

Adress hemsida: www.vardauppsala.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *