Källparken, äldreboende, dpl, remissvar till BN


Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 070521
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

angående dpl för del av Sala Backe 1:1, dnr 2004/20074-1

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerade plan, som avser ett äldreboende i anslutning till Källparken, noga räknat ett utskjutande hörn av den vid Källparksgatan och Johannesbäcksgatan. Föreliggande förslag är ritat av Nyréns arkitektkontor i Stockholm.

Föreningen har i ett tidigare skede avgivit ett antal synpunkter och anser att den plan som nu föreligger utarbetats i den riktning som föreningen föredrog i sitt yttrande. Föreningen ansåg
bl a, att det i detta fall skulle vara en fördel i arkitektur- och stadsbildshänseende, om byggnaden kunde få en viss höjd och avvika från befintlig trevåningsbebyggelse i området i stället för att flaka ut sig i terrängen. Den skulle på så sätt bilda en accent i området på ett fördelaktigt sätt utan att för den skull bli ett utropstecken.

Den uppdelning i en tiovånig del innehållande bostäder i anslutning till en därmed sammanhängande fyravånig enhet tar vad höjden beträffar upp anslaget från den niovåniga bebyggelsen vid Ritargatan. Hushöjden är sålunda prövad i området och befunnen icke störande för siktlinjer etc. Föreningen anser, att komplexet med sin tilltänkta ljusputsade fasad kommer att bli ett tilltalande inslag i området samt att läget vid parken är utmärkt för ett äldreboende, och att de utfästelser som planen gör beträffande parkens skötsel bådar gott för framtiden. Principiellt är föreningen emot byggande på parkmark men är i detta fall beredd att göra ett undantag.

Föreningen tillstyrker sålunda uppförandet av det planerade byggnadskomplexet.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén
Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *