Nåntuna 2:5, dpl, remissvar till BN


Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden, Uppsala kommun 070521
753 75 Uppsala

ang detaljplan för del av Nåntuna 2:5 m fl (Diarienummer 2005/20085-1).

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerade detaljplan och önskar framföra några synpunkter på densamma.

Planens syfte
Efterfrågan på villatomter för egna hem är stor i Uppsala kommun. Trycket är extra stort i stadsnära landsbygdsområden.Som bakgrund fungerar bland annat gällande översiktsplan som pekat ut ett antal områden möjliga för ny bebyggelse, varav en del enligt FVU:s uppfattning är mindre väl valda med tanke på befintliga natur- och kulturvärden. Den tillkommande bebyggelsen omfattar åtta enfamiljshus.

Förutsättningar
Planhandlingen visar, att de åtta tomterna ligger inom det område som benämns Årike Fyris. De ligger samtidigt på gränsen till det snävare planerade naturreservatet med samma namn och befinner sig i skogsbrynet med dess glesa vegetation. Husen blir därför helt eller delvis synliga från naturreservatet. Att man tänker sig att bygga här, trots att man är medveten om den känsliga miljön, är den för närvarande stora efterfrågan på stadsnära villatomter (s 1).
Årike Fyris, både naturreservatsdelen och i den vidare tolkningen innefattande också åsen på östra sidan av Fyrisån, är en angelägenhet för alla uppsalabor. Det handlar om rekreation, landskapsbild, turism, båtfärder och mycket annat.

Föreningens synpunkter
Ovannämnda detaljplan (inklusive kartbilder) är i flera avseenden välskriven och ger underlag för fortsatt dialog och samråd såväl i det specifika fallet som generellt när det gäller samhällsplanering i Uppsala. I den aktuella planen finns dock en tendens att tona ned de negativa konsekvenserna av den föreslagna exploateringen, t ex när man skriver att planförslaget inte bedöms få några direkta konsekvenser för naturmiljön (s 12). Åtminstone två av de planerade husen blir helt synliga från årummet, några delvis, och det blir allt mindre kvar av den lilla skogen, som omger årummet på denna sida av ån och i hög grad bidrar till naturupplevelsen från åsidan.

Som ovan framgått ligger den planerade bebyggelsen på gränsen till det planerade naturreservatet och därtill helt eller delvis synligt från åsidan. Detta förminskar oundvikligen värdet av den naturupplevelse som årummet för närvarande ger liksom den upplevelse av landsbygd som en färd längs Hemslöjdsvägen här ännu befordrar. Dessa värden bör vägas mot värdet av att minska det beskrivna behovet av stadsnära villor med åtta hus. Som föreningen ser det är det kortsynt att offra så mycket för så litet. Vad man ser från det planerade reservatet med dess öppna landskap är nästan lika viktigt som vad som händer inom detsamma. Det bör inte tillkomma fler hus här än de som redan finns. Förtätas bebyggelsen som planen föreslår finns också stor risk att krav uppstår på ytterligare bebyggelse längs översidan av vägen.

FVU vill också ifrågasätta tendensen att bit för bit nagga Årike Fyris i dess vidare bemärkelse i kanten. Exploateringen vid Västra Nåntuna innefattar direkta ingrepp inom naturreservatet (anläggning för ytvattenavrinning i form av öppna diken och kulvertar) är ett exempel, planen för Källarbäcksvägen, som föreningen nyligen yttrat sig om, är ett annat. Man kan därför ifrågasätta vart skyddet av Årike Fyris tar vägen.

Framskaffandet av ett fåtal villatomter bör inte väga tyngre än en för hela Uppsala så viktig angelägenhet som: skyddet av en värdefull naturmiljö och i synnerhet av årummets ännu synnerligen bevaransvärda karaktär. Föreningen Vårda Uppsala anser att bebyggelse i detta område, utöver den som redan finns förminskar värdet av det planerade naturreservatetet inom Årike Fyris och avstyrker alltså i sin helhet den föreslagna exploateringen av Nåntuna 2:5.

För Föreningen Vårda Uppsala
Uppsala dag som ovan

Anna Nilsén Peter Söderbaum
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *