kv Herräng/överklagande av BN:s beslut


Till Länsstyrelsen i Uppsala län 060308

Överklagande av detaljplan för del av kv Herräng, uppsala kn, diarienr 2003/20056-1

Föreningen Vårda Uppsala har tidigare besvärat sig över såväl samrådshandling som utställd detaljplan. Vårt huvudargument var att parkmarken i gällande plan inte får bebyggas. Ett omfattande bostadsbyggande har skett, pågår och planeras i närområdet. Parkmark och lågutnyttjad industrimark blir högexploaterad bostadsbebyggelse. Parkmark blir en bristvara i en tidigare grön del av staden. Den aktuella parkmarken utgör en livsviktig grön korridor
ner till åstrandens promenadstråk. Q-meds förvandling till en stor arbetsplats ökar trycket på parkmarken.

Vi hävdar att planen forcerats fram utan helhetssyn vad gäller park och rekreation. Ett klart belägg för detta är att byggplatsen inte finns med i den purfärska Översiktsplan 2002. Se karta 2.

Angående Stadsbyggnadskontorets kommentar till våra skrivelser: I ÖP sägs också att stråket längs ån skall ha såväl rekreativ som ekologisk funktion. Vi kan inte finna att ett smalt gångstråk med
bryggor och sittplatser fyller någon som helst ekologisk funktion. Viss gallring kan naturligtvis göras. Ett bevarande av parkmarken hindrar inte heller en ny GC-broförbindelse.

Vi ber att planen återremitteras så att den därmed kan omarbetas så att den följer gällande plangränser och ÖP 2002.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *