BN angående dpl för Vaksala-Eke 3:2. Dnr 2003/20038-1

Till 060125
Byggnadsnämnden i Uppsala kommun
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

angående dpl för Vaksala-Eke 3:2. Dnr 2003/20038-1

Föreningen konstaterade redan i samband med programförfarandet, att planen med ovanstående beteckning är utlagd på ett område som i översiktsplanen betecknats som värdefullt landskaps-rum och odlingslandskap med särskilt stora landskapsvärden. Det består dels av kuperad terräng, dels av slättmark. Den tänkta byggplatsen ligger intill Eke 1700-talsherrgård och upptas av ett nedlagt tegelbruk intill herrgården samt har en kvarstående långsträckt byggnad i tegel. I kanten mellan slätten och höjderna växer slån och liknande typisk brynvegetation. Bebyggelsen kommer att ligga högt och synas både från den nya E4 och från väg 288. Av den anledningen hade det varit värdefullt om planen innehållit skisser av hur den kommer att te sig från olika håll.
Föreningen anser, att den föreliggande planen är väl genomarbetad och att den i stor utsträck-ning beaktar inkomna synpunkter. Grupperingen av bebyggelsen är gjord med särskild tanke på att byggnaderna inte skall bli för dominerande i landskapet. En kontors- och industribebyggelse om högst tio meters nockhöjd är planerad att till större delen förläggas till en hårdgjord yta omkring den kvarstående, gamla industribyggnaden på ett område som åt ena hållet gränsar till Vittulsbergsvägen och åt det andra öppnar sig mot slätten och domkyrkohållet samt mot ett lertag tänkt att fyllas igen och ett stycke slätt, som bildar ett bälte om ett hundratal meter mellan östhammarsvägen (288) och den tänkta bebyggelsen. En infart till området samt genomfart till Vittulsbergsvägen går in mellan lertagsområdet och det nämnda stycket slättland, och en parkering är tänkt att ligga i anslutning till de byggnader som ligger åt detta håll.
Även om man verkligen ansträngt sig för att tona ned effekten av de tämligen tätt liggande byggnadskropparna åt dessa håll tycks bebyggelsen tät, vilket trots nämnda åtgärder kan komma att ge ett kompakt intryck på avstånd. Åt domkyrkan till är dock byggnadshöjden begränsad till fyra meter. Möjligen skulle en av de tre parallellt liggande byggnaderna åt domkyrkohållet kunna utgå för att glesa intrycket något liksom den långsträckta byggnad som ligger ytterst i byggnadsensemblen mot väg 288, på lertagsområdet. Föreningen ifrågasätter också lämpligheten att i detta kulturlandskap uppföra en konferenslokal på kullen bakom tegelbruket. En sådan skulle bli ett alltför dominerande inslag i omgivningen. Konferenslokaler finns ju dessutom på nära håll. I planen är den dock inskriven endast som ett möjligt tillägg.
Att åkermarken längs väg 288 ges användningen odlings- och betesmark finner Föreningen positivt liksom att den befintliga häcken längs vägen här tas bort och sikten därmed lämnas fri.
Det vore fint om, där så är möjligt, en rejäl zon av terräng med slån, törnros och liknande kunde få bilda bård mot slätten, särskilt åt väster, och innanför den ett bälte av något högre vegetation. På så sätt skulle effekten av den miljöfrämmande bebyggelsen minskas.
Den närliggande herrgården från 1700-talet bör ha ett betryggande stycke park/friyta omkring sig. Artificiella ”landskapsmoduleringar” bör undvikas. Avgränsningen bör hellre ske med lämplig form av vegetation.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *