Länsstyrelsen, överkl BN:s beslut/Linnéträdgården

Till Länsstyrelsen i Uppsala län 060313

Överklagande av Byggnadsnämndens beslut 060216 om bygglov, gällande nya servicebyggnader i Linnéträdgården, dnr 2005/12126-1.

Föreningen Vårda Uppsala ber härmed att få överklaga rubricerade beslut samt hemställer att Länsstyrelsen prövar detsamma av skäl som nedan skall framgå.

1. Planbestämmelserna innebär sammanfattningsvis, att nybebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart (citat från bygglovshandlingen).

Dpl för kv Örtedalen från 2002 är dock mer artikulerad än så och stipulerar bl a

att åtgärder som kan förändra områdets karaktär inte får vidtagas.
att två historiskt anpassade byggnader får uppföras

Föreningen Vårda Uppsala anser, att de byggnader som bygglovet gäller inte uppfyller detta krav. Linnéträdgården präglas av 1700-talets byggnadsstilar, och trädgården är en 1700-talsanläggning. Inom det omramande planket råder sålunda 1700-talet. Mot detta kontrasterar det aktuella projektet i hög grad. Anmärkningen gäller byggnadens modernistiska utformning, där takformerna är särskilt iögonfallande och bryter av mot bebyggelsen i övrigt. Direkt påfallande är detta från trädgårdssidan, där de nya byggnaderna framstår som särskilt främmande i sin omgivning med sina pulpettak, men även från Svartbäcksgatan, där pulpettakens spetsar kommer att sticka upp som egendomliga former utan sammanhang över planket. Men det är också störande, att inget tak alls syns från ingångssidan, vilket är en följd av pulpettaken.
Föreningen anser, att de tillkommande byggnaderna för att fylla planens bestämmelser måste få en diskret 1700-talsform, så lågmäld som möjligt, och att de bör täckas med sadeltak. Föreningen menar med detta inte, att en återgång måste ske till det tidigare förslaget utan att det föreliggande med justeringar av det yttre skalet kan användas i fråga om sin funktionella disposition. Det har
bl a sagts som ett argument mot 1700.talsformen, att byggnaderna skulle bli för smala för att kunna rymma nödvändiga funktioner. Givetvis behöver inte de gamla måtten från Linnés tid, som åsyftas med denna anmärkning, följas på millimetern för att byggnaderna skall få 1700-talskaraktär, lika lite som de behöver vara kopior av tidigare befintliga byggnader.

Mot bakgrund av ovanstående måste påståendet i bygglovet, att detaljplanen följts bortsett från en mindre avvikelse beträffande takmaterialet, anses felaktigt. Föreningen anser, att bebyggelsens konsekvenser för den känsliga miljön inte tillräckligt studerats före godkännandet av planen och att den godkända planen utgör en flagrant avvikelse från bestämmelserna i detaljplanen. Den uppfyller inte de krav på anpassning till kulturvärdena på platsen som ställs i PBL kap 3.

2. Linnéträdgården är ett statligt byggnadsminne

Byggnadsminnesförklaring innebär ett ganska omfattande skydd i akt och mening att bevara särskilt kulturhistoriskt intressanta objekt åt eftervärlden. De får därmed inte utsättas för åtgärder som kan påtagligt förändra deras karaktär.
Föreningen Vårda Uppsala anser, att de planerade nybyggnader som godkänts av Byggnadsnämnden påtagligt förändrar Linnéträdgårdens karaktär, att de spräcker illusionen av 1700-tal. Enligt arkitekterna har inspirationen till byggnaderna hämtats från svensk lada och japansk byggnadskonst, och resultatet har föga att göra med den enhetliga 1700-talsmiljö som idag finns samlad innanför planket.

3. Linnéträdgården – ett presumtivt världsarvsobjekt

Linnéträdgården är inte bara av intresse i svenskt sammanhang, alltså inte bara ett riksintresse. Dess betydelse sträcker sig praktiskt taget till alla världsdelar genom arten av Linnés verksamhet och dennas dignitet. Linnéträdgården är sålunda tänkbar för världsarvsförklaring. En förutsättning för att en sådan ansökan skall ha framgång är att dess genuina karaktär bevaras.
Den godkända detaljplanen med de från den skyddsvärda miljön bjärt avvikande byggnaderna kan, om den realiseras, omintetgöra en världsarvsförklaring av Linnéträdgården. I den pågående debatten har redan röster hörts från auktoritativt, internationellt håll, som uttryckt förvåning över de aktuella planerna.

Föreningen Vårda Uppsala yrkar mot bakgrund av ovanstående på att det aktuella bygglovsbeslutet hävs

• såsom stridande mot den gällande detaljplanen för området i fråga enligt ovan,

• genom att den inte uppfyller de krav på anpassning till kulturvärdena på platsen
som ställs i PBL kap 3,

• genom att planen innebär en icke godtagbar förändring i byggnadsminnet

• och genom att den allvarligt hotar en värlsdarvsförklaring av Linnéträdgården.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *