Länsstyrelsen ang rätt att överklaga

Till Länsstyrelsen i Uppsala län 060331

ang Föreningen Vårda Uppsalas rätt att överklaga Byggnadsnämndens beslut beträffande nya servicebyggnader i Linnéträdgården, dnr 2005/12126-1.

Anmodad att inkomma med stöd för rätten att överklaga ovan rubricerade ärende ber Föreningen Vårda Uppsala (FVU) att få anföra följande:

1. Föreningen erhöll efter Byggnadsnämndens beslut i ovanstående ärende från stadsbyggnadskontoret en kopia av bygglovsbeslutet. Inkluderad fanns en bilaga med anvisningar om hur man överklagar, i vilket angavs att vi kunde överklaga det aktuella beslutet skriftligt hos länsstyrelsen i Uppsala län. Se kopia Bilaga 1. Det föranledde oss att tro, att vi hade rätt att överklaga BN:s beslut. Vårt yttrande till BN i ärendet inkom i laga tid.

2. FVU grundades 1961 av professorn i konsthistoria vid Uppsala universitet Gregor Paulsson och uppsalaadvokaten Adolf Hamilton. Trots att föreningen sedan dess utan avbrott i 45 år har värnat om stadens kulturellt värdefulla miljöer ansåg sig föreningen inte tidigare ha stött på något ärende som till den grad överskred gällande bestämmelser eller som kunde mäta sig med detsamma i ovarsam hantering av en oersättlig kulturmiljö. Vi ansåg därför, att ärendet skulle ha behandlats i ett vidare samrådssammanhang än som skedde. Ärendet har behandlats i samma kategori som vilken enkel villatillbyggnad eller fasadändring som helst, och endast nått en liten krets av samrådsinstanser. Det gäller dock ett byggnadsminne och en anläggning av internationellt intresse! Föreningen fick sålunda ärendet för samråd först efter att ha begärt att få yttra sig. Som Uppsalas äldsta kulturmiljövårdande förening ansåg föreningen sig som sakägare med rätt att både yttra sig och överklaga beslut i ett för hela Uppsala så viktigt ärende.

Föreningen Vårda Uppsala vidhåller sålunda med stöd av ovanstående, att föreningen har rätt att överklaga detta ärende. Föreningen står också fast vid de skäl för överklagande som anförts i redan inlämnad skrivelse, vilken här biläggs i kopia (bilaga 2).

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *