Överklagande till Lst av U-a komm:s beslut anta dpl för kv Bredablick. PLA 2012-020195

Föreningen Vårda Uppsala

Länsstyrelsen i Uppsala län                                                                                              2015-01-16

Överklagande

Beslut som överklagas

Plan- och byggnadsnämndens i Uppsala kommun beslut att anta detaljplan för kv Bredablick, del av, Uppsala kommun, 2014-12-11, § 527, ärende PLA 2012-020195.

Klagande

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, är en ideell och partipolitiskt obunden förening vars mål är att verka för en god och långsiktigt hållbar stadsmiljö i Uppsala, dess kransorter och landsbygd samt att bevara Uppsalas särprägel. Föreningen bildades 1961 och har idag drygt 200 medlemmar. Föreningen har genom Mark- och miljödomstolens dom 2012-12-07 i mål nr P 6473.12 godtagits som behörig miljöorganisation enligt 13 kap. 12§ PBL. I det nu aktuella planärendet hävdar FVU, vilket framgår närmare av detta överklagande, att ett genomförande skulle medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 13 kap. 12§ PBL.

Yrkande

FVU yrkar att ovan nämnt beslut upphävs.

Motivering

Kvarteret Bredablick ingår i Uppsala stadskärna som är ett område av riksintresse för kulturmiljövården (K 40 A). Hela stadskärnan förklarades som särskilt värdefull bebyggelsemiljö vid kommunfullmäktiges beslut 1988 (U 20). I översiktsplan 2010 anges att ”Ett av stadens kännetecken är den begränsade höjden hos den historiska stadskärnans bebyggelse, som därmed utgör fond till stadens märkesbyggnader” (sid 74). I översiktsplanen anges vidare som riktlinjer för planläggning bl a att

  • ”Inom den historiska stadskärnan ska byggnadshöjderna hållas nere och vid ny- och ombyggnad ska hänsyn tas till omgivningen” (sid 42).
  • ”Stadens karaktäristiska siluett är en identitetsskapande kvalitet som ska vårdas” (sid 76).
  • ”Bebyggelsekompletteringar ska utformas med hänsyn till stadens siluett och det omgivande slättlandskapet” (sid 76).

Kommentar:

FVU är positiv till en måttlig förtätning av bebyggelsen i kv Bredablick. FVU anser dock att tiovåningshuset ej kan accepteras. Detta punkthus blir en främmande och starkt avvikande byggnadskropp både med hänsyn till att skalan och siluetten bryts i den historiska stadskärnan och med hänsyn till närheten till det kulturhistoriskt unika Svartbäcksområdet med Linnéträdgården.

Planförslagets siktstudier är egendomligt valda, en är dock representativ och den visar hur den höga byggnaden förstör den vackra vyn av siluetten sedd från Vattholmavägen när man kommer från Gamla Uppsala. Vyn sedd från Linneträdgårdens entré saknas. En enkel skalenlig projektion visar att den idag lugna siluetten över Orangeriet, kommer att kraftigt förändras då 10-våningshusets fyra översta våningar sticker upp i fonden över dagens måttliga fyravåningsskala. Dessa förändringar av stadsbilden till följd av den höga hushöjden är oacceptabla. FVU anser därför att den höga hushöjden kommer att medföra påtaglig skada på riksintresset för den historiska stadskärnan.

FVU vill också påtala att detta projekt skulle, om det genomförs, innebära ett andra höghus i den historiska stadskärnan. År 2009 vann en detaljplan för del av kv Torget laga kraft. I planen medges ett åttavåningshus, som om det mot FVU:s förhoppning byggs, kommer att resa sig avsevärt över omgivningen och skymma siktlinjen mot domkyrkan sedd från Klostergatan. Påverkan på riksintresset om höghuset i kv Bredablick byggs bör bedömas även mot bakgrund av denna byggrätt med tanke på den kumulativa negativa effekt för stadsbilden som dessa avvikande hushöjder tillsammans skulle innebära för stadskärnan. I detta sammanhang bör också nämnas pågående planändring i grannkvarteret av Mikaelsparken där den föreslagna höga exploateringen skulle medföra en drastisk och oacceptabel förändring av den kulturhistoriskt värdefulla miljön med parken och kyrkan samt Kungsgatans idag luftiga och gröna infart till staden. Steg för steg urholkas stadskärnans enastående kulturhistoriska värden och därmed stadens egenart.

Riktlinjer för ärendehanteringen inom riksintresseområdet anges i översiktsplanen. Även om översiktsplanen inte är bindande i juridisk mening så är det lagens avsikt att planen ska vara vägledande för de kommunala besluten om markanvändningen. I detta fall bryter förslaget på ett avgörande sätt mot den inriktning som anges i översiktsplanen för att värna om riksintresset.

Det är synnerligen anmärkningsvärt att en detaljplan med så påtaglig inverkan på riksintresset utarbetats i en sluten planprocess utan möjlighet till demokratisk påverkan. Plan- och byggnadsnämndens presidium har fungerat både som jury vid framtagandet av förslaget och som myndighetsföreträdare i planprocessen för det redan beslutade förslaget. Anmärkningsvärt är också att förslaget inte heller förts till kommunfullmäktige för prövning av beslutet om antagande, detta trots att förslaget mött stark kritik vid samråd och granskning och att politisk enighet alltså inte råder.

Enligt 3 kap 6§ MB ska ett riksintresse skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada riksintresset. Bestämmelsen ska enligt 2 kap 2§ PBL tillämpas i ärenden enligt PBL. FVU hävdar att detaljplanen strider mot 3 kap 6§ MB genom att den innebär åtgärder som bedöms medföra påtaglig skada på riksintresset.

Vidare hävdar FVU att översiktsplanens inriktning åsidosatts på ett sätt som strider mot 3 kap 2§ PBL

Av dessa skäl yrkar således FVU sammanfattningsvis att plan- och byggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen för kv Bredablick, del av, upphävs.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund                                      Ulla Björkman

Ordförande                                                 Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *