Program för Norra Kvarngärdet

Angående program för Norra Kvarngärdet dnr 2003/20021-1

Områdets betydelse

I boken “Guide till Sveriges Arkitektur, Byggnadskonst under 1000 år“, utgiven 2001, finns området med som ett av 380 objekt för hela Sverige. Artikeln har nedanstående text:

“De erfarna bostadsarkitekterna Stig Ancker, Bengt Gate och Sten Lindegren genomförde i början av 1960-talet ett uppmärksammat bostadsprojekt med tät – låg bebyggelse som visade vilka kvaliteter av traditionell trädgårdsstadskaraktär som kunde åstadkommas i rationell bostadsbebyggelse. Norra kvarngärdet ligger i närheten av Gunnar Leches 20-talsbebyggelse längs Salagatan, öster om järnvägen i Uppsala. Projekteringen gällde från början 5-7 vånings skivhus men den djupa leran med höga grundläggningskostnader blev ett argument för att pröva tvåvåningshus. Ett par försöksbyggen genomfördes som visade att låghus var ekonomiskt konkurrenskraftiga. En del av området har gator av rutnätstyp med T-korsningar, en annan del har säckgator. Husen är korta block åtskilda av genomgående trapphus med utgång både mot gatan och den bilfria gården. Fasaderna är slammat tegel. Exploateringen är relativt hög (0,5) och studier visade att insynen i de tätt liggande husen inte uppfattades som besvärande.“
Med ovanstående formulering står områdets betydelse klar.

Områdets gatunät och trafikföring

Till artikeln är en ritning bifogad visande en del av området med dess parkeringsstråk utmed Råbyleden. Detta är inte en slump. Parkeringsstråken är en intressant del av arkitekturen. De teorier som vid områdets tillkomsttid var förhärskande vad gäller trafik och trafiksäkerhet är väl uttryckta i områdesutformningen. Områdets sydöstra del har således gatusystem av rutnätstyp, där trafiken är enkelriktad. Den nordvästra delen fick ett säckgatssystem. Båda hade bilfria gårdar. Parkeringen hölls till största delen utanför området i dess parkeringsstråk utmed huvudlederna Råbyvägen och Vaksalagatan.

Synpunkter på program för Norra Kvarngärdet

Programmet för Norra Kvarngärdet visar byggnader längs lederna med ett djup på 10 respektive 12 meter och med vad man kallar gårdar på 8 respektive 12 meter.

• Området längs Vaksalagatan: Den nya byggnadens “gård” längs Gärdets Bilgata kommer att skuggas av det nya fyravåningshuset och vara alldeles för smal för att kunna användas för lekplatser m.m. Även de befintliga byggnadernas fasader kommer att skuggas under en stor del av året. Detta gör att platsen inte lämpar sig för bostäder vilket var programmets syfte. Vad gäller buller för den befintliga bebyggelsen är det inget stort problem. Mot Gärdets Bilgatan ligger nämligen uteslutande vardagsrum och kök. Sovrummen ligger mot gårdarna

• Området längs Råbyvägen:
Gården framför fyravåningshusen längs Thunmansgatan med en bredd på 12 meter är fortfarande för smal för att kunna ge en säker och bra lekmiljö, men den ligger i alla händelser mot sydost. En ny byggnad i det föreslagna läget kommer inte att skymma solen för de befintliga byggnaderna.

Konklusion

Föreningen Vårda Uppsala anser att stråket längs Vaksalagatan är för smalt för att användas för bostäder och att det föreslagna våningsantalet för högt. För stråket längs Rågbyleden är bredden gynnsammare men ändå inte tillräcklig för bra bostadsmiljö. Höjden är i detta läge inget problem..

För Föreningen Vårda Uppsala,
dag som ovan

Anna Nilsén Anders Bexelius
vice ordf styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *