Program för förskola i Nåntuna

angående program för förskola i Nåntuna. Dnr 2005/20006-1

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerat förslag och vill med anledning härav framföra följande:

Programmets syfteoch förutsättningar
Programmet har till syfte att utvärdera två alternativa lägen för uppförande av förskola, benämnda Nåntunavägen respektive Brodyrvägen.

Alternativ Nåntunavägen ligger i direkt anslutning till en huvud- och infartsgata, vilken trafikeras med ca. 3.000 fordon per veckomedeldygn (f/d). Nåntunavägen bildar här en T-korsning med Hemslöjdsvägen (ca. 1.650 f/d). Vidare gränsar alternativet till väg 255 (10.000 f/d) med trafikplats i form av rondell. Avståndet till närmaste busshållplats är ca. 300 m.

Alternativ Brodyrvägen ligger i direkt anslutning till matargatan Hemslöjdsvägen med ca. 1.650 f/d, vilken bildar en T-korsning med Brodyrvägen som har liten trafikmängd. Busshållplats finns i omedelbar närhet öster om föreslagen tomt. Tomten blir tudelad med den mindre delen belägen väster om och den större belägen norr om befintlig förskola, varför en samordnad lösning för disposition av de tre tomterna måste utredas.

Båda alternativen gränsar mot skogsdungar, ligger i anslutning till gång- och cykelbanor samt kan eventuellt i ringa grad störa Danmarksstigen.

Synpunkter
FVU finner att trafiksäkerhet och emissioner är på ett avgörande sätt särskiljande. Alternativet Nåntunavägen har därvidlag sådana brister att det bör utgå från vidare planering. Alternativet Brodyrvägen har minst lika god tillgänglighet. Här domineras problembilden av att kunna få en ändamålsenlig diposition av den tudelade tomtmarken. Då kommunen är markägare även till den mellanliggande förskolan, bör det vara möjligt att erhålla en samordnad lösning. Gång- och cykelvägen bör få den ändrade sträckning som anges i förslaget.

Mot bakgrund av ovanstående förordar Föreningen Vårda Uppsala, att förslagets alternativ Brodyrvägen går vidare till detaljplan och att alternativet Nåntunavägen avförs från vidare planering.

För Föreningen Vårda Uppsala
Uppsala som dag ovan

Anna Nilsén Lars Bagge
Vice ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *