Protokoll för årsmöte 2012

Protokoll för årsmöte 2012

Föreningen Vårda Uppsala PROTOKOLL fört vid årsmötet
den 19 april 2012 i Stadsbiblioteket,
Kerstin Ekmansalen.

§ 1. Årsmötets öppnande. PO Sporrong valdes till ordförande och Kristina Berglund till protokollförare. Ordföranden hälsade välkommen.

§ 2. Val av justeringsmän. Till justeringsmän valdes Ann-Christine Lindblom och Peter Söderbaum.

§ 3. Utlysning av mötet. Konstaterades att mötet blivit vederbörligen och i laga ordning sammankallat.

§ 4. Verksamhetsberättelse. Styrelsens verksamhetsberättelse hade bifogats kallelsen till årsmötet. Verksamheten under det gångna året beskrevs: Firandet av föreningens 50-årsjubileum och med anledning därav utgivning av boken ”Att planera för 2000-talet – exemplet Uppsala”, utgivning av foldern ”Åtta principer för en god stadsmiljö” jämte tre seminarier på detta tema, föreläsningsserien under rubriken “Uppsala – stad med anor och ståtliga hus” som avslutades våren 2011, föreläsningsserien ”Uppsala: Glimtar av historia och blickar mot framtiden” som påbörjades hösten 2011 samt 30 remissyttranden i planärenden. Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 5. Revisorernas berättelse. Ordföranden föredrog revisionsberättelsen. Resultat- och balansräkningen för år 2011 godkändes.

§ 6. Ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§ 7. Val av ordförande. Kristina Berglund valdes till ordförande för föreningen, tillika styrelsens ordförande.

Kristina Berglund framförde föreningens tack till avgående ordföranden PO Sporrong för hans goda ordförandeskap som präglats av ett stort engagemang, breda kunskaper och en hög ambition att åstadkomma en attraktiv stadsmiljö.

§ 8. Val av ledamöter. Valberedningens ordförande anförde att Thomas Nybrant och Isabelle Petersson har meddelat att de avgår ur styrelsen. Ledamöter som omvaldes: Kristina Berglund, Sten Åke Bylund, Kristina Dahlberg, Bengt Jonsell, Wibjörn Karlén, Finn Landegren, Anders Lönnqvist, Anna Nilsén, PO Sporrong, Liliane Taube, Mats Wahlberg, Henrik Widmark och Sven Georg Zeitler. Nya ledamöter som invaldes enligt valberedningens förslag: Carl Erik Bergold och Ulla Björkman.

Ordföranden framförde ett tack till de avgående ledamöterna Thomas Nybrant och Isabelle Petersson för deras insatser.

§ 9. Val av revisorer. Revisorerna Torsten Lidberg och Ann-Christine Lindblom samt suppleanterna Gunnar Ekman och Anna Hultquist omvaldes.

§ 10. Utseende av valberedning. Till ledamöter i valberedningen omvaldes Anders Lönnqvist, Anna Nilsén och Elisabeth Zdansky med Anna Nilsén som sammankallande.

§ 11. Fastställande av årsavgift. Årsavgiften föreslogs oförändrad och fastställdes till 125 kr för enskild person med tillägg 25 kr för annan familjemedlem.

§ 12. Inkomna motioner. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 13. Övriga frågor. Inga övriga frågor togs upp.

§ 14. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

…………………………….. ……………………………….. …………………………….
Kristina Berglund Ann-Christine Lindblom Peter Söderbaum

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *