Yttrande över detaljplan för Rickomberga 9:5. Diarienummer PBN 2016- 001640

2022-05-18

Till plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
Plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) får med anledning av rubricerade remiss anföra följande:

Planens syfte i tidigare samråd:

Att möjliggöra bygge av 25 radhus (upp till 3 våningar), utformad ”så att den möter gaturummet på ett intressant och respektfullt sätt.”

Det aktuella förslaget till granskning är i det närmaste identiskt med samrådsförslaget. Gestaltningsmässigt dock 3 decimeter lägre tacknockhöjd, gatubredd/trottoar ökad med 1,5 meter!

Förutsättningar

I planbeskrivningen framhålls att planen inte reglerar bostadstyp eller exakt placering utan möjliggör andra alternativ. Angivet förslag förutsätts dock skall komma till utförande. Bostäderna ses då till sin typ ”tillföra stadsliv och arkitektoniska kvaliteter” åt området.

Valet av byggnadssätt som medges kan fortsatt innebära en stark förtätning. Radhustypen kan inte heller i någon stor utsträckning kunna bidra till en mer blandad befolkning i området, varken gällande ålder eller inkomstnivå. Den föreslagna byggplatsen är därtill ytterst attraktiv. Det handlar om ett av Uppsala första egnahemsområden. Ett område klassat som kulturmiljö, i lugnt och centrumnära läge med såväl tillgång till naturområde och friluftsmark som all slags service på gång- eller cykelavstånd. Enbostadshus där ”stadsradhuset” ger optimal plats- och planlösning. På begränsad tomtplats en maximerad bostadsyta. På en långsmal byggnadstomt, i sluttningsläge mot öster, begränsad av lokalgata och naturmark, tar husraderna och kvartersgatan en stor yta i anspråk. Det lämnar fortsatt minimal plats för frirum vid bostaden. De mot gatan snedställda huskropparna, med en smal spalt förgårdsmark och med bakre husraden förskjuten mot tomtgränsen direkt mot en bergsvägg, ger få solbelysta uteplatser på terrasserna på den tredje våningen. En beskrivning som också belyser bristen på ljusstudier i planhanteringen.

Den föreslagna nybebyggelsen kommer att kraftigt avvika från befintlig kultur- och naturmiljö. Inte bara med materialverkan, det gäller hela byggnadsordningen. På en begränsad yta uniforma hus, tätt ställda och för högt uppdrivna, närmast med stenstadsreferens. Trängsel hotar också gaturummen. Målgruppen, rimligtvis hushåll med tillgång till bil för framtida trafikflöden på förstadsgator med bibehållen bredd anpassad i huvudsak för gång och cykeltrafik. Färd inom området kan bli en slussning med knepiga övergångar till och från omgivningens trafikstråk.

FVU: s synpunkter:

FVU motsätter sig inte nybyggnad på platsen men hävdar liksom Kommunens Arkitekturpolicy: Varje byggprojekt måste utgå från den befintliga miljön och de kvaliteter som är värdefulla och möjliga att bevara. I detta fall ett egnahemsområde klassat som kulturmiljö på en tomt med sluttningsläge mot öster nedanför en hög bevuxen bergsklack. En plats med dåligt ljusinfall särskilt årstiden mellan höst- och vårdagjämning. Planförslaget sätter byggnadsvolym framför långsiktig bostads- och livskvalitet. Kommunen måste här ta ett långsiktigt helhetsansvar för stadsmiljön.

FVU föreslår därför fortsatt en bebyggelse som tar fasta på en anpassning till befintlig kulturmiljö och som utgår från platsens ljus- och terrängförhållanden. Vårt förslag är en friare gruppering av huskroppar i ett mer varierat utförande, lägenhetshus, ”stadsvillor” och längor med volym 2-2,5 våningar och med plan som tillåter bostäder i skiftande storlek och med sättning som bildar gårdsrum. Det är ett bebyggelsemönster som anknyter till variationen i det ursprungliga Rickomberga och som bidrar det som här eftersträvas, en social hållbarhet.

För Föreningen Vårda Uppsala

Sten Åke Bylund  Ordförande
Carl Erik Bergold Styrelseledamot
Per Hedfors  Styrelseledamot

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *