Yttrande över förslag avseende detaljplan för Luthagen 13:1, kv. Seminariet


Föreningen Vårda Uppsala


Till
Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2019-05-02
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Yttrande över förslag avseende detaljplan för Luthagen 13:1, kv. Seminariet

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har under åtskilliga år följt kommunens planarbete avseende Seminariet och har hela tiden betonat värdet av att behålla området oförändrat.
Seminariet har bedömts utgöra s.k. riksintresseområde för kulturmiljövården. Den klassificeringen har också vunnit stöd i Mark- och miljödomstolen, mål P 8800-13, som upphävde ett tidigare planförslag för på grund av risken för påtaglig skada på riksintresset.
Länsstyrelsen i Uppsala län har i yttrande 2018-11-22 (402-6696-2018) över det nu aktuella förslaget bedömt att ny bebyggelse inom fastighetens norra del kan riskera att påtagligt skada kulturmiljövärdet inom riksintresseområdet.
Länsstyrelsen framhåller behovet av noggrannare volym- eller siktstudier bl.a. för tydligare redovisning av vilken påverkan den planerade byggnationen får på det monumentala i seminarieanläggningen och dess näromgivning och yttrat att kommunen måste arbeta vidare på vyerna mot Seminarieanläggningen och närmiljön. Riksintresset bör tolkas så att den monumentala byggnaden befäster sin plats på fastigheten genom sin volymmässiga relation till den ursprungliga skolgården, fotbollsplanen och skolträdgården. Läplanteringen mot nordost är likaså ett viktigt rumsbildande element, som inramning av anläggningen. För riksintresset är byggnaderna och den omgivande trädgården ett odelbart helt.
Länsstyrelsen påminner vidare om att planområdet ligger inom ett område som beräknas få en översvämning med högsta beräknade flöde vid en eventuell översvämning av Fyrisån och att kommunen också måste beakta åtgärder som kan leda till möjliga förbättringar när det gäller uppfyllandet av miljökvalitetsnormer.
FVU för sin del har i tidigare ärende (ansökan om byggnadsminnesförklaring av kv. Seminariet 2011-06-06) lyft fram bl.a. trädgårds- och idrottsanläggningens betydelse. Den anlades för att ge odlingskunskaper åt seminariets studerande, kunskaper att föra vidare till de elever som de blivande lärarna skulle komma att få. 106 noggrant utvalda buskar och träd gör trädgårdsanläggningen intressant på samma sätt som Vasaparken eller Universitetsparken. En av många poänger med att behålla området oförändrat är just att visa vilken stor betydelse som tillmättes odling, lek och idrott i tidigare skolsystem. De enskilda plantorna bidrar till att skolträdgårdens anläggningar i sin helhet utgör en naturlig pendang till huskropparna. Byggnaderna och parken tillsammans utgör därför ett viktigt historiskt dokument som måste bevaras enligt FVU:s uppfattning. Riksintresseklassningen bekräftar riktigheten i bedömningen.
FVU står alltså fast vid sitt tidigare ställningstagande att Seminarieområdet bör bevaras intakt och avstyrker planförslaget.
För Föreningen Vårda Uppsala

Sten Åke Bylund PO Sporrong Ulla Björkman Per Hedfors
Ordförande vice ordförande ledamot ledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *