Kvarteret Ubbo – det är dags för kommunen att agera!

Sedan flera år har ett antal olika planförslag lagts fram för Kvarteret Ubbo vid Odinslund. Stiftelsen Ubbo, som drivs av Uppsala studentkår och Kungliga Vetenskapssamhället, vill bygga övernattningsbostäder och hotell för gästforskare och studenter. Dessutom tänker man sig att det i gatuplanet ska finnas någon typ av verksamhet öppen för allmänheten, som exempelvis kafé och utställningslokaler.

Odinslund är stadens äldsta offentliga promenadplats. Den består bland annat av tre alléer med almar, vilka planterades av Carl von Linné 1759. Tillsammans med Slottet, Carolina Rediviva, Trefaldighetskyrkan, Domkyrkan, Ärkebiskpsgården, Dekanhuset, Gustavianum, universitetshuset med flera byggnader samt universitetsparken och Odinslund utgör området kärnan i riksintresset Uppsala stad C40 och är därmed också en central och omistlig del av det svenska kulturarvet.

Odinslund var redan på 1800-talet en viktig plats för studentsång och för den på 1840-talet hastigt uppblomstrande skandinavismen. Den spektakulära obelisken invigdes den 6 november 1832 och var en gåva av Karl XIV Johan till åminnelse av Gustav II Adolfs död i Lützen samma dag 1632. Den del av Kv. Ubbo som vetter mot Odinslund är också förknippad med konstnären Staffan Östlund, vars 1700-talshus med omgivande trädgård är rika på skulpturer. I samma hus har också August Strindberg och Karin Boye bott när de studerade i Uppsala.

Föreningen Vårda Uppsala har likhet med bland andra Riksantikvarieämbetet och Svenska Byggnadsvårdsföreningen med kraft motsatt sig att området bebyggs enligt stiftelsens intentioner. Vi saknar bland annat en övertygande argumentation för byggprogrammet. De gångna åren har dessvärre skapat det oroande intrycket av en markägare som har en fastighet men saknar en klar idé om hur den ska utnyttjas, Dessutom, och det som verkligen oroar i sammanhanget, är att de arkitektoniska ambitionerna inte har levt upp till den nivå och de krav som platsen förutsätter.

Uppsalas offentliga byggnader och miljöer är, som i det här fallet, ett uttryck för stadens mångsidiga funktion som residens-, förvaltnings- och regementsstad samt kyrkligt centrum och universitetsstad. De har ett värde inte bara på lokal och regional nivå utan också på riksnivå. De formar stadens siluett och ger karaktär åt stadsbilden. Det är inte minst området kring Odinslund som gör Uppsala till Uppsala. Ett genomförande av föreliggande planförslag, vilket bara är en bearbetning av tidigare hårt kritiserade förslag, skulle enligt Föreningen Vårda Uppsalas uppfattning medföra en oacceptabel skada på riksintresset Uppsala stad.

Den offentliga miljön kring Odinslund måste säkras för framtiden. Det skulle ligga i linje med kommunens vällovliga ambition att bli europeisk kulturhuvudstad år 2029.

Det är orimligt att Stiftelsen Ubbo ensam ska få ansvara för hur utvecklingen av detta till ytan lilla men till betydelsen stora projekt ska hanteras. Det här måste bli bra. Det är därför dags för kommunen att agera. Tillsammans med regionen, berörda statliga organ och ansvariga fastighetsägare bör man snarast möjligt ta sig an uppgiften med den varsamhet som platsen kräver. Det behövs ett nytt, brett och ekonomiskt förankrat planprogram där även möjligheten till markbyte övervägs. Ett sådant planprogram bör också innefatta den tilltänkta upprustningen av själva Odinslund samt den så kallade ”kröningsgatan” eller processionsvägen som går genom området.

Ett genomförande av planförslaget såsom det nu föreligger skulle medföra en påtaglig skada på riksintresset. Det strider därmed mot såväl miljöbalken som plan- och bygglagen. Inte heller uppfyller det kraven i de nationella miljökvalitetsmålen eller kraven i Uppsalas arkitekturpolicy.

Av flera goda skäl anser vi därför att planförslaget måste stoppas. Det är hög tid att Uppsala kommun griper in och tar sitt ansvar!

För Föreningen Vårda Uppsala

Sten Åke Bylund

Bo Aronsson

Eric Bylander

Tomas Klang

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *