ang områdesbestämmelser för Hagby kyrkby kyrkomiljö och Eka gård. Dnr 2009/20016-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                                                                      2010-12-16

Stadsbyggnadskontoret

753 75 Uppsala

ang områdesbestämmelser för Hagby kyrkby kyrkomiljö och Eka gård. Dnr 2009/20016-1. Utställning.

Områdesbestämmelserna innebär, utöver den generella bygglovplikten, även bygglovplikt för ändring av tak- eller fasadmaterial och omfärgning till annan kulör på bostadshus och komplementbyggnader, samt rivning av bostadshus. Denna ytterligare lovplikt avses bli avgiftsfri.

FVU:s synpunkter

Som Föreningen Vårda Uppsala, FVU, tidigare framfört är det mycket positivt att upprätta områdesbestämmelser för ökad bygg- och rivningslovplikt i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Planbeskrivningen innehåller en föredömlig redovisning av områdets historia och dess kulturhistoriska värden. Det är också föredömligt att en sammanfattande redovisning lagts in på själva plankartan.

Trots att Länsstyrelsen, Upplandsmuseet och FVU vid samrådet förordat alternativ 1, som innebär att områdesbestämmelserna till skillnad mot alternativ 2 även omfattar det öppna landskapet söder om kyrkomiljön och allén till Eka gård, redovisas tyvärr alternativ 2 i utställningsförslaget.

Som FVU föreslagit i remissyttranden över de tre hittills framtagna förslagen till områdesbestämmelser för Västeråker, Tuna och Hagby borde en komplettering ske med lovplikt även för jordbrukets ekonomibyggnader. Denna lovplikt skulle kunna handläggas på enklast tänkbara sätt. Syftet är ju främst att få en garanti för att en dialog/rådgivning verkligen kommer till stånd före bygget, rivningen eller renoveringen för att i någon mån styra placering/utformning, inte att förhindra genomförande av nödvändiga projekt för jordbruket. En sådan dialog kan innebära bl a ekonomiska fördelar för sökanden    t ex  genom att information ges om eventuell möjlighet till bidrag från länsstyrelsen för fördyring till följd av det kulturhistoriska värdet samt genom goda råd som kan leda till lägre byggkostnader.

FVU har fått information om att i kommande förslag till områdesbestämmelser för återstående kyrkomiljöer kommer rivningslovplikt att föreslås för ekonomibyggnader samt krav införas på kontakt med stadsbyggnadskontoret före bygge/renovering. Detta hälsar FVU med tillfredsställelse.

FVU skulle dock gärna se att även Hagbymiljön kompletteras med dessa regler för ekonomibyggnader samt att området för bestämmelserna utökas enligt alternativ 1.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande                          Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *