ang. förutsättningar för nybyggnad för Uppsala universitet i korsningen Dag Hammarskjölds väg/Norbyvägen

Föreningen Vårda Uppsala

Till Uppsala universitet,  Akademiska Hus AB,  Byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret                                                                   2011-02-17

i Uppsala kommun

samt till UNT för kännedom

ang. förutsättningar för nybyggnad för Uppsala universitet i korsningen Dag Hammarskjölds väg/Norbyvägen

Med anledning av UNT:s presentation den 23 januari 2011 av förestående detaljplanarbete för Uppsala universitets och markägarens Akademiska Hus AB räkning i korsningen Dag Hammarskjölds väg- Norbyvägen får Föreningen Vårda Uppsala (FVU) anföra följande:

Det är bra att Uppsala universitet fullföljer sina gamla intentioner genom att ta i anspråk kv. Blåsenhus för universitetets olika ändamål. Positivt är också att Akademiska Hus vill uppföra ett hus som tillför något i stadsbilden samtidigt som det skall visa respekt för den klassiska miljön. Slutligen måste det välkomnas att Akademiska Hus enligt samma artikel säger sig vilja ha en öppen diskussion med allmänheten om förutsättningarna för förestående planarbete.

Området kring Slottet, Botaniska trädgården och Carolina Rediviva är på många sätt en del av Uppsalas egenart. Området ingår i en unik miljö av riksintresse där särskilt områdena väster om Fyrisån med domkyrko- och universitetsmiljön och slottet omnämns som särskilt betydelsefulla i riksintressebeskrivningen. Genom att komplettera kvarterets bebyggelse i det aktuella hörnet förstärks gaturummen för Dag Hammarskölds väg och Norbyvägen och jämte Carolina Rediviva kommer den nya byggnaden att bidra till inramningen av Botaniska trädgården.

Mot bakgrund av de höga kulturhistoriska värdena men också med hänsyn till den allmänna debatt som varit kring övrig genomförd och planerad bebyggelse i kv. Blåsenhus är det därför angeläget att kommande nybebyggelse omsorgsfullt anpassas till den känsliga miljön. Detta utesluter inte en tidsenlig och spännande arkitektur. Ett nytt hus för Uppsala universitets centraladministration som inte samverkar med Slottet och Botaniska trädgården och som är väsentligt högre än Carolina Rediviva kommer att bedömas som mycket främmande eftersom det kommer att bryta sig ur det arkitektoniska sammanhanget och dra uppmärksamheten från Uppsalas mest kända märkesbyggnader. Ett ytterligare skäl till att inte särskilt manifestera den nya byggnaden i stadsbilden är att det inte finns några garantier för att universitetsadministrationen kommer att vara kvar i byggnaden; Erfarenheten visar att Akademiska Hus’ administrationsbyggnader numera snabbt kan få nya och andra användare.

Föreningen Vårda Uppsala vädjar till Byggnadsnämnden att ta tillvara den visade öppenheten för påverkan. Det är vår förhoppning att utgångspunkten för det kommande detaljplaneförslaget blir att byggnadens höjd begränsas, att byggnadsvolymerna får en lämplig skala för att inte bli för dominerande samt att den arkitektoniska utformningen i övrigt anpassas väl till angränsande märkesbyggnader, allt med syftet att det nya huset kommer att smälta väl in i och stärka miljön som helhet.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

PO Sporrong                                                                                   Sten Åke Bylund

Ordförande                                                                                     Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *