Översiktsplan 2010 – en hyllvärmare Upsala Nya Tidning, UNT Debatt, 20 feb 2011 00:00 (i nätupplagan)

Översiktsplan 2010 – en hyllvärmare

Upsala Nya Tidning, UNT Debatt,  20 feb 2011 00:00 (i nätupplagan)

Ostkustbanan planeras att dras i tunnel förbi Gamla Uppsala och Vattholmavägen ska få delvis ny sträckning. Miljön i orten kommer att förbättras genom att en barriär försvinner och bullret minskar. Ombyggnaderna öppnar möjligheter också för andra förbättringar av stadsmiljön, som dock ej tas tillvara i planarbetet.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har därför i planprocessen framfört att möjligheterna till andra åtgärder bör utredas i en fördjupning av översiktsplanen för hela orten för att kunna genomföras samtidigt med ombyggnaderna av järnväg och väg. En tågstation med bussangöring och infartsparkering är synnerligen önskvärd. Att skapa mötesplatser, möjliggöra butiker och annan närservice, omforma Vattholmavägen till en lugn stadsgata och anlägga gång- och cykelstråk är också angeläget för att utveckla en mera levande stadsmiljö.

Översiktsplan 2010 visar inriktningen för stadsbygdens långsiktiga utveckling. Enligt Vision 2030 och målet “Uppsala är på väg mot klimatneutralitet” avses kollektivtrafikens marknadsandelar fördubblas. En pendeltågsstation i Gamla Uppsala nämns som en av de omstigningspunkter mellan järnväg och buss som ska utvecklas genom “snara och intensiva insatser”.

FVU:s förslag att ta detta tillfälle i akt att utveckla Gamla Uppsala utifrån en helhetssyn – i linje med de kloka målen i översiktsplanen – avfärdas dock av byggnadsnämnden med motiveringen att den snäva tidplanen för citybanan inte medger något omfattande planarbete. Den station som föreslogs i förstudien till järnvägsplanen anses inte längre aktuell. Programmet för gestaltningen av Vattholmavägen, som borde ha ingått i planprocessen, är ännu inte upprättat.

Det råder således en stor brist på samstämmighet mellan översiktsplanen och praktisk planering. Att genomföra ett kostsamt projekt som omdragning av järnvägen utan att ta tillvara de möjligheter som öppnas för orten som helhet, innebär risk för fatala misstag och merkostnader i framtiden. Om översiktsplanens visioner ska kunna infrias med en attraktiv och långsiktigt hållbar stadsbygd som resultat krävs det helhetsgrepp på planeringen som FVU efterlyser i stället för att med skygglappar upprätta en detaljplan i taget. Trots alla storslagna föresatser i den tjocka översiktsplanen, (eller kanske på grund av planens omfång), är den uppenbarligen en hyllvärmare redan efter ett halvår.

Kristina Berglund

Arkitekt SAR/MSA

Styrelseledamot i Föreningen Vårda Uppsala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *